ผู้มีมรณะเป็นธรรมดา รู้โทษในสิ่งที่มีมรณะเป็นธรรมดาแล้ว ย่อมแสวงหานิพพานอันไม่ตาย

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนริยปริเยสนา การแสวงหาอันไม่ประ…

อ่านเพิ่มเติม