4 พ.ย. 61 ขอเชิญร่วมสร้าง “สถานปฏิบัติธรรม” ในโอกาสทอดกฐินสามัคคีวัดป่าหนอ​งไผ่

Spread the love

4 พ.ย. 61 ขอเชิญร่วมสร้าง “สถานปฏิบัติธรรม” ในโอกาสทอดกฐินสามัคคีวัดป่าหนองไผ่
น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ฝากไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลาน และอนุชนรุ่นหลัง

ขอเชิญร่วมสร้าง”สถานปฏิบัติธรรม” ในโอกาสทอดกฐินสามัคคีวัดป่าหนองไผ่
วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น.
ท่านพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม
เมตตารับเป็นองค์ประธานในการสร้าง :-

สถานปฏิบัติธรรม
ในโครงการพิพิธภัณฑ์ ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง
บนพื้นที่ด้านตะวันออกของวัดป่าหนองไผ่ สกลนคร
อันประกอบไปด้วย:-
1).อาคารปฏิบัติธรรม 1 หลัง
2).อาคารแสดงนิทรรศการผลงานทั้งทางโลกและทางธรรมของท่านศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง
ผู้มีคุณูปการสำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ
และพระพุทธศาสนา 1 หลัง
3).การบูรณะบำรุงกุฏิธรรมะบารมี
ให้คงสภาพเดิม เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน
ที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่อนุชนรุ่นหลัง
ได้เห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตของท่านฯ
ที่สมถะเรียบง่าย…
ทั้งยังอุทิศตนเพื่อเป็นแบบอย่าง และ
สร้างผลงานอันมีคุณูปการแก่สังคม
ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา
จนเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พุทธบริษัททั่วไป
4).กลุ่มกุฏิเสนาสนะ
จำนวนประมาณ 20 หลัง
สำหรับเป็นที่พักของคณะจิตอาสา
ผู้มุ่งมั่นตั้งใจสละเรือนออกปฏิบัติธรรม
และสมัครเป็นทีมจิตอาสา
ในการช่วยจัดการอบรมธรรมะ
ตามศักยภาพ แห่งตน และ
เป็นทีมจิตอาสาช่วยดูแลรักษา
กลุ่มอาคารต่างๆ และสิ่งแวดล้อมทั่วบริเวณ
วัตถุประสงค์ของโครงการ:-
1).เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
ผ่านการนำเสนอชีวประวัติ
ของบุคคลสำคัญของประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา ผู้มีคุณูปการสูงค่า
เป็นที่ประจักษ์ทั้งทางโลก และทางธรรม
ที่หาได้ยากยิ่งท่านหนึ่ง คือ
ท่านศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง
วิปัสสนาจารย์ แม่ทัพธรรมสตรีผู้ละขันธ์ไปแล้วด้วยดี (พ.ศ. 2464-2559)
2).เพื่อเป็นสถานที่จัดฝึกอบรม
จัดค่ายพักแรมเพื่อปฏิบัติธรรม
สำหรับนักเรียน,นักศึกษา,
หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน
รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป
ตามหลักแก่นธรรมคำสอนขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3).เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และ
ศึกษาธรรมที่ตรงตามหลักธรรมคำสอน
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อย่างแท้จริง
4).เป็นสถานที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม
ของผู้มุ่งหน้าปฏิบัติฯเพื่อนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวัน และ ผู้มุ่งหน้าปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้น
5).เป็นที่พักอาศัยของกลุ่มนักปฏิบัติธรรมจิตอาสาที่ผ่านการคัดกรอง
คุณสมบัติ:- เป็นผู้มุ่งมั่น สละเรือน
มุ่งหน้ามาประพฤติปฏิบัติ
เพื่อความหลุดพ้น
โดยรักษาข้อวัตร มีระเบียบวินัยที่ชัดเจน
และพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการอุทิศตน
เพื่อเป็นจิตอาสาดูแลอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อม และร่วมจัดการอบรมธรรมะ ตามความถนัด ตามศักยภาพแห่งตน
6).เพื่อเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งในแผนที่จังหวัดสกลนคร
อันเป็นถิ่นมั่นคงในพุทธธรรม
เป็นแหล่งเรียนรู้ของการศึกษาวิธีการปฏิบัติสมาธิภาวนา วิปัสสนากรรมฐาน
ที่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศต่างหลั่งไหลมา
ด้วยความศรัทธา เคารพนับถือ และน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตาม
เพื่อความมั่นคง ความสุข สงบเย็นแก่สังคม และประเทศชาติ
เรียนเชิญร่วมสร้างสถานปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพุทธบูชาได้ที่:-
สกลนคร:-
ธนาคารกรุงไทย
สาขาโรงภาพยนต์เนวาด้า สกลนคร
เลขบัญชี : 858-0-32017-8
ชื่อบัญชี :พิพิธภัณฑ์ ศาสตราจารย์คุณรัญจวนฯ
กรุงเทพฯ:-
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน กรุงเทพฯ
เลขบัญชี : 014-281138-3
ชื่อบัญชี : กฐินวัดป่าหนองไผ่ฯ
กรุงเทพฯ:-
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพฯ
เลขบัญชี : 027-8-88083-4
ชื่อบัญชี : พระสุธรรมฯ..เพื่อพิพิธภัณฑ์ ศ.คุณรัญจวน ฯ
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

และติดตามข่าวกิจกรรมวัดป่าหนองไผ่ และความคืบหน้าโครงการสร้างสถานปฏิบัติธรรมได้ และ….
ขอรับใบอนุโมทนาบัตรได้ที่ :- line id : dd1599
ขอขอบพระคุณ และอนุโมทนาบุญกับ :-
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
(สวนโมกข์ กรุงเทพฯ) และ….
บริษัทแปลน โมทีฟ จำกัด
บริษัทแปลน สตูดิโอ จำกัด
บริษัทฉมาโซเอ็น จำกัด
สถาบันอาศรมศิลป์(วัดบันดาลใจ)
และอีกหลายหน่วยงาน และ อีกหลายท่าน ที่มิได้เอ่ยนาม ณ ที่นี้
-. ซึ่งเป็นทีมงานผู้ออกแบบการก่อสร้าง และจัดนิทรรศการฯ ออกแบบภูมิทัศน์ ดำเนินงานต่างๆ ช่วยประสานงาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ….
สาธุ สาธุ สาธุ