28 ก.ค. และ 15 ส.ค. ที่อุโบสถวัดบวรรับทองคำหุ้มยอดฉัตรพุทธคยา

Spread the love

28 ก.ค. และ 15 ส.ค. 2556
เวลา 15.00 น.
เปิดรับบริจาคทองคำที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

ขอเชิญร่วมบุญโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย

ความสำคัญของ “พุทธคยา”
“พุทธคยา” เป็น พุทธสังเวชนียสถาน1ใน 4 ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และสำคัญมากของพุทธศาสนา ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำเนรัญชรา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เป็นสถานที่ “ตรัสรู้” ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาสังเวชนียสถานทั้งสี่แห่ง ที่ประกอบไปด้วย “ลุมพินีวัน” สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า “พุทธคยา” สถานที่ตรัสรู้ “สารนาถ” สถานที่แสดงปฐมเทศนา และ “กุสินารา” สถานที่ปรินิพพาน
พุทธคยาในสมัยพุทธกาลนั้นเป็นสถานที่ที่ร่มรื่น เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรทางจิต ซึ่งเมื่อพระองค์ได้
ตรัสรู้ พระองค์ก็ได้ประ ทับอยู่ ณ พุทธคยาเพื่อเสวยวิมุติสุข (ความสุขอันเกิดจากความหลุดพ้น)
จากความพิเศษของสถานที่นี้ ชาวพุทธทั่วโลกจึงได้ร่วมเสนอขอให้พุทธคยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จนในที่สุด พ.ศ. 2545 คณะกรรมการมรดกโลกได้พิจารณาให้พุทธคยาเป็นมรดกโลก
ปัจจุบัน พุทธคยาเป็นหนึ่งในจุดปลายทางที่สำคัญที่สุดของนักแสวงบุญชาวพุทธทั่วโลก และมีผู้แสวงบุญนับล้านคนไปนมัสการมหาพุทธสถานแห่งนี้ ในฐานะเป็นสังเวชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญที่สุดของชาวพุทธ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

ที่มาของ “โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์ พุทธคยา”

เป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา พระอาจารย์ ดร.กฤษฎา สิริวฑฺฒโน ประธานสงฆ์วัดเมตตาพุทธาราม พุทธคยา ประเทศอินเดีย ซึ่งอยู่ในการอุปถัมภ์ของสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร, กรรมการมหาเถรสมาคม ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยให้มีโอกาสได้สร้างกิจกรรมมหากุศลทำนุบำรุงพระมหาเจดีย์พุทธคยา ,พระแท่นวัชร-อาสน์ และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ภายในพุทธคยาซึ่งสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ถูกปล่อยทิ้งให้ทรุดโทรม หลังพุทธปรินิพพาน ซึ่งกิจกรรมทำมามากมายด้วยศรัทธานั้น ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากคณะกรรมการ ผู้บริหารวัดมหาโพธิมหาวิหาร (บริหารงานโดย Bodh-gaya Temple Management Committee ,หรือ B.T.M.C) และนับเป็นเหตุบังเอิญที่คุณปรีชา เลาหพงษ์ชนะ ได้มีดำริพ้องกันกับพระอาจารย์ ดร.กฤษฎา สิริวฑฺฒโน ที่มีเจตนาจะทำการบูรณะด้วยการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา จึงได้นำความเข้าปรึกษาและทำจดหมายขออนุญาตไปยังคณะกรรมการ B.T.M.C รวมถึงฝ่ายโบราณคดีที่ดูแลงานมรดกโลกในอินเดีย ปรากฎว่าคณะบุคคลต่างๆ ไม่มีความขัดข้องและอำนวยความสะดวกเพื่อให้โครงการสัมฤทธิ์ตามประสงค์ นับเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ สำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยและพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ที่จะได้เป็นผู้สร้างทองคำสำหรับหุ้มปลีหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์ พุทธคยา

ในการนำมหากุศลครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้มีโอกาสถวายทองคำอันเป็นบริสุทธิ์ธาตุ จำนวนประมาณ 200กิโลกรัม เพื่อขึ้นรูปและนำไปหุ้มยอดฉัตรมหาเจดีย์ พุทธคยาโดยยอดฉัตรมีความสูง 5 เมตร กว้าง 3 เมตรกว่า เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมเทิดพระเกียรติฉลองพระชันษาครบ 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ สำนักฝึกอบรมพระธรรมฑูต ไปต่างประเทศเป็นพระองค์แรก

ทั้งนี้คณะกรรมการจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นองค์กรเจ้าภาพในการดำเนินโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการประสานงาน ในการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วประเทศได้มีโอกาสในการร่วมบูชาพระพุทธเจ้า อันเป็นการบำเพ็ญกุศลมหามงคลยิ่ง ดังมงคลคาถาข้อสำคัญข้อหนึ่งที่มีความหมายว่า “การบูชาซึ่งสิ่งที่ควรบูชา เป็นมงคลอย่างยิ่ง” และการบูชานี้มีอยู่ 2 อย่างคือ 1.อามิสบูชา การแสดงความเคารพนับถือหรือยกย่องเชิดชูให้เกียรติต่อผู้ที่ควรเคารพ อันแสดงถึงความมีน้ำใจด้วยการบูชาสิ่งของ
2.ปฏิบัติบูชา การบูชาด้วยการเจริญสมาธิภาวนา การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
“โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์ พุทธคยา” เป็นงานบุญใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาวพุทธไทย เพื่อตอกย้ำถึงพลังศรัทธาอันเป็นเลิศ ในโอกาสที่พุทธศาสนิกชนจะได้มีส่วนร่วมในการกระทำอามิสบูชาและบูรณปฏิสังขรสังเวชนียสถาน ตามพุทธานุญาตที่เป็นอนุสรณ์อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกและครั้งสุดท้าย นับเป็นมหามงคลอันสูงสุด

หัวเรือใหญ่ ผู้ดูแลโครงการฯ

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รับหน้าที่เป็นหัวเรือใหญ่คอยอำนวยการบริหารจัดการ”โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์ พุทธคยา” ให้บรรลุผลสำเร็จ
โดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้กล่าวถึงการเข้ามาเป็นคณะกรรมการอำนวยการว่า “ที่จริง คุณปรีชา เลาหพงศ์ชนะ เป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้และได้เชิญสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานโครงการ ซึ่ง สมเด็จพระวันรัตก็ได้มอบหมายให้ผมเป็นประธานคณะอำนวยการดูแลการดำเนินงานทั้งหมด ผมรับงานนี้ด้วยการสาธุโมทนาที่จะได้ทำงานบุญใหญ่ และอนุโมทนาทุกวันขอให้ทำงานนี้สำเร็จสมดังตั้งใจ ตั้งแต่ผมเอ่ยปากชวนคนมาร่วมทำบุญใหญ่ ก็ยังไม่มีใครปฏิเสธเลย จนถึงขณะนี้รวบรวมทองคำได้แล้ว 60 กิโลกรัม”
และยังกล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่า “นี่เป็นครั้งแรกที่คนไทยทั้งประเทศจะได้ร่วมกันนำทองคำ ขึ้นไปปิดไว้บนยอดสูงสุดของพระมหาโพธิเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าอานิสงส์ จากการทำบุญครั้งนี้นอกจากจะช่วยปกปักคุ้มครองครอบครัวของผู้มีจิตศรัทธา ยังน่าจะช่วยให้บ้านเมืองสงบด้วย”

สำหรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจร่วมโครงการในครั้งนี้ สามารถร่วมบริจาคได้ ดังนี้
1. ติดต่อบริจาคโดยตรง ณ กองอำนวยการ “โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา” ในเวลา 09.00 – 16.30 น. เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร 02-280 3413-4 ต่อ 511 หรือ 091-212 5293 , 091-212 5294 , 091-212 5295
2. โอนเข้าบัญชี ชื่อ “โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา”
1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขา (มหาชน) มทร. พระนคร
2) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทเวศร์
3) ธนาคารธนชาต จำกัด สาขา (มหาชน) สาขาท่าพระจันทร์
4) ธนาคารออมสิน สาขาหน้าพระลาน 

สามารถถามเลขบัญชีของโครงการได้จากหน้าเค้าเตอร์ธนาคารครับ

h429bfac.jpg

h7d923a7.jpg

hee5ff3a.jpg