!! โครงการถวายพระไตรปิฎกสืบสานศาส​นธรรม ในไทย ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา จีน !!

Spread the love

โครงการถวายพระไตรปิฎกสืบสานศาสนธรรม
มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่

โครงการถวายพระไตรปิฎกสืบสานศาสนธรรม มีวัตถุประสงค์ในการสร้างและถวายพระไตรปิฎกเป็นพุทธบูชา เพื่อมุ่งสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด้วยการถวายพระไตรปิฏกสู่นานาประเทศ ให้ผู้คนได้ศึกษาเล่าเรียนและเข้าใจหลักพุทธธรรม และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นการสืบต่อศาสนธรรมคำสอนขององค์พระบรมศาสดาได้อย่างถูกต้องแท้จริงยั่งยืน อีกทั้งเพื่อการสืบสานพระพุทธศาสนา ให้มั่นคงสถิตยสถาพร ในกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง อันประกอบด้วย ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรกัมพูชา

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญเข้าร่วมทำบุญ สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ด้วยการถวายพระไตรปิฏก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ปกสีฟ้า) ชุดละ 45 เล่ม ในโครงการถวายพระไตรปิฎกสืบสานศาสนธรรม มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยแสดงความจำนงรับเป็นเจ้าภาพสร้างถวายเล่มละ 400 บาทหรือตามกำลังศรัทธา

เชิญร่วมบริจาคได้ที่
สำนักงานมูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
อาคารMonk Chat มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ (อยู่ระหว่างวิหารหลวงและโบสถ์พระเจ้าเก้าตื้อ)
วัดสวนดอก พระอารามหลวง ถนนสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หรือ

สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ
ชื่อบัญชี การศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
หมายเลขบัญชี 521 0 031 306

กรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่ และเอกสารการโอนเงิน เพื่อขอรับใบอนุโมทนาบัตรได้ด้วยวิธี ดังนี้

หมายเลขแฟกซ์ 053-270452 โดยระบุผู้รับ “พระครูประวิตรวรานุยุต”

แจ้งรายละเอียดทาง Email: [email protected] or [email protected]

แจ้งรายละเอียดทางSMS ที่หมายเลข 086 – 670 – 4579 หรือ 084 – 609 – 1463

(หากมีความประสงค์ให้ระบุชื่อบุคคลที่ต้องการอุทิศส่วนกุศลให้เป็นการเฉพาะ กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
อาคารMonk Chat มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ (อยู่ระหว่างวิหารหลวงและโบสถ์พระเจ้าเก้าตื้อ)
วัดสวนดอก ถนนสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร. 086-6704579, 084-6091463

แฟกซ์: 053-270452

Email: [email protected] or [email protected]

Facebook: [email protected]

มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่