เหตุสำเร็จความปรารถนา

Spread the love
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงเหตุสำเร็จความปรารถนาแก่เธอทั้งหลาย
พวกเธอจงฟังเหตุสำเร็จความปรารถนานั้น จง ใส่ใจให้ดี เราจักกล่าวต่อไป
ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคว่า ชอบแล้วพระพุทธเจ้าข้า ฯ
[๓๑๙] พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่า
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน ธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบด้วย

ศรัทธา
ศีล
สุตะ
จาคะ
ปัญญา

เธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า โอหนอ เราเมื่อตายไปแล้ว
พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่ง กษัตริย์มหาศาลเถิด ดังนี้ก็มี
เธอจึงตั้งจิตนั้น
อธิษฐานจิตนั้น
เจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้น
อันเธอเจริญแล้วอย่างนี้
ทำให้มากแล้ว อย่างนี้
ย่อมเป็นไปเพื่อความสำเร็จในภาวะนั้น

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา
เป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาศาล ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา
เป็นไป เพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งคฤหบดีมหาศาล ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา
เป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดาวดึงส์ ฯ


เทวดาชั้นยามา…

เทวดาชั้นดุสิต…

เทวดาชั้นนิมมานรดี…

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา
เป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่ง เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดี ฯ


ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา
เป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งสหัสสพรหม ฯ


ทวิสหัสสพรหม…

ติสหัสสพรหม…

จตุสหัสสพรหม …

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา
เป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งปัญจสหัสสพรหม ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา
เป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งทสสหัสสพรหม ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา
เป็นไปเพื่อความเป็นสหายแห่งสตสหัสสพรหม ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา
เป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นอาภา ฯ

เทวดาชั้นปริตตาภา …

เทวดาชั้นอัปปมาณาภา…

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา
เป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นอาภัสสรา ฯ

เทวดาชั้นสุภา…

เทวดาชั้นปริตตสุภา…

เทวดาชั้นอัปปมาณสุภา…

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา
เป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นสุภกิณหา ฯ

เทวดาชั้นเวหัปปผลา…

เทวดาชั้นอวิหา…

เทวดาชั้นอตัปปา…

เทวดาชั้นสุทัสสา…

เทวดาชั้นสุทัสสี…

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา
เป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นอกนิฏฐา ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา
เป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งเทวดาผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนภพ ฯ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา
เป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งเทวดาผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนภพ ฯ

เทวดาผู้เข้าถึงอากิญจัญญายตนภพ …

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้มรรค นี้ปฏิปทา
เป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งเทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนภพ ฯ

[๓๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วย

ศรัทธา
ศีล
สุตะ
จาคะ
ปัญญา

เธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า โอหนอ
เราพึงเข้าถึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปทำให้แจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเอง ในปัจจุบันอยู่
เธอจึงเข้าถึงเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป
ทำให้แจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเอง ในปัจจุบันอยู่
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้ย่อมไม่เกิดในที่ไหนๆ ฯ

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตนี้แล้ว
ภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล ฯ

(ย่อมาจาก)
พระไตรปิฎก ฉบับบาลีสยามรัฐ (ภาษาไทย) เล่มที่ ๑๔
พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์
หน้าที่ ๑๗๒/๔๑๓