เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหนังสือสวดม​นต์เล่มละ 100 บาท

Spread the love

“”””การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง””””
………เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ฉบับวัดศรีเตี้ย เพื่อใช้เป็นคู่มือการสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็นของพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา และผู้มาปฏิบัติธรรม โดยทางวัดต้องการจัดพิมพ์จำนวน 100 เล่ม ราคาเล่มละ 100 บาท จึงขอบอกบุญมาโดยทั่วกัน
………ติดต่อทำบุญได้ทางเฟสบุ๊ค www.facebook.com/watsritia129 หรือโทร. 081-8831147
สามารถโอนเงินทำบุญมาที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านโฮ่ง ชื่อบัญชี “ พระครูกัลยาณธรรมนิวิฐ” เลขที่บัญชี 514-1-49010-6