เชิญร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมในวันอาสาฬหบูชาประจำปี ๕๖

Spread the love

ขอเชิญร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมในวันอาสาฬหบูชาประจำปี ๕๖
วัดป่ากมโลสานิตยานุสรณ์
ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี
วันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ด้วยองค์หลวงพ่อทองปาน จารุวัณโณ (ศิษย์ในหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) เจ้าอาวาสวัดป่ากมโล สานิตยานุสรณ์ ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ท่านได้เมตตาเร่งดำเนินการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม เพื่อใช้เป็นสถานที่สอนการเจริญภาวนากรรมฐานแก่ พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา การก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมต้องใช้ทุนทรัพย์เป็นจำนวนมาก เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางพระพุทธศาสนาและพุทธบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคตกาล จึงขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้มีโอกาสร่วมสร้างบารมีและสร้างมหากุศลกับครูบาอาจารย์ครั้งนี้โดยโดยพร้อมเพรียงกัน เพียงกองละ ๑,๕๐๐ บาท

อานิสงค์การสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ชาตินี้จะทำให้จิตใจเยือกเย็น ลูกหลานกตัญญู มีปิติสุขตลอดเวลา มีเพื่อนดี บริวารซื่อสัตย์ ธุรกิจก้าวหน้าและมั่นคง ชีวิตมีแต่ความเป็นสิริมคล อุดมร่มเย็นเป็นสุข พ้นทุกข์ ภัย โรค โศก ศัตรู ภัยพาลทั้งปวง เปรียบเหมือนได้สร้างธรรมนาวา ขนสัตว์น้อยใหญ่ ข้ามทุกข์ในวัฏฏะสงสาร ก้าวถึงฝั่งคือพระนิพพาน ถือเป็นการให้ธรรมทานและให้อโหสิกรรม ท่านจะเป็นผู้มีอริยทรัพย์ ไม่ทุกข์ยากลำบากในภพหน้า และมีสุคติโลกสวรรค์ในภพหน้าแน่นอน จะได้เลื่อนชั้นจิตและมีภพภูมิที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวรวมทั้งเพื่อนสนิทและผู้ใกล้ชิดประสบแต่ความสุขสมหวังในชีวิต ปลอดภัยจากภยันตรายใดๆ ทั้งปวง มีความสุข ความเจริญ และเป็นผู้มีภูมิปัญญารู้ธรรม เห็นธรรม พ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวง กระทำการสิ่งใดขอให้มีผู้คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ท่านได้มีโอกาสสร้างบุญบารมีให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป อันจะส่งผลให้สำเร็จมรรคผลนิพพานโดยเร็วพลันเทอญ
หากท่านได้ประชาสัมพันธ์ข่าวนี้ไปยังผู้ที่มีจิตศรัทธาที่รู้จักกัน ให้รับทราบต่อๆ กันไป ก็จะช่วยให้เกิดเป็นบุญใหญ่ที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง หากท่านผู้ใดมีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเพิ่มเติมได้ภายหลังวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามที่อยู่และเบอร์โทรข้างท้ายนี้ 

กำหนดการ
วันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์รับบิณฑบาต
(ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘) เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหาร
เวลา ๑๐.๐๐ น. ทอดผ้าป่า และถวาย
จตุปัจจัยไทยทาน
หลวงพ่อให้โอวาท
พระสงฆ์เจริญพร เป็น
อันเสร็จพิธี
หมายเหตุ ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถมาบริจาค หรือร่วมทำบุญผ่าน

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสว่างแดนดิน
ชื่อบัญชี พระทองปาน จารุวัณโณ เลขที่บัญชี ๔๔๐ – ๐ – ๒๗๗๒๑ – ๖

ติดต่อสอบถามและขอใบอนุโมทนาบัตรได้ที่

คุณทิพยวรรณ มุกนำพร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. ๐๘๓-๖๗๗-๘๕๖๓ แฟกซ์ ๐๔๓-๓๔๘-๓๙๐ ต่อ ๔๐๕ (ส่งต่อคุณทิพยวรรณ บุญสร้างศาลา)
E-mail : [email protected]