เชิญท่านร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ในงานพิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ

Spread the love
h3a5f735.jpg

hbd4b999.jpg

เชิญท่านร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ในงานพิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ
ณ. วัดโพธิญาณรังสี บ.ปรือเกียน ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
ในวันที่ ๑๓ – ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๑๑ น.
วัดโพธิญาณรังสีได้เริ่มทำการสร้างเมื่อปี ๒๕๓๖ วัดโพธิญาณรังสี มีเนื้อที่ประมาณ ๓๕ ไร่ โดยจัดทำให้เป็นวัดป่าตามเจตนา ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ สายหลวงปู่ดุลย์ อตุโล และหลวงปู่สาม อกิญจโน โดยถือประเพณีสายวัดป่า ตอนนี้ทางวัดจำเป็นต้องสร้างศาลาใหม่ เพราะศาลาหลังเก่าถูกไฟไหม้ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ช่วงเวลา ๒๔.๔๐ น. จึงจำต้องบอกบุญมายังท่าน เพื่อร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ โดยต้องใช้งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในการสร้างศาลาการเปรียญ
ดังนั้นทางคณะกรรมการวัดและคณะศิษย์เห็นสมควรจัดทอดผ้าป่าสามัคคี ในงานพิธียกช่อฟ้า เพื่อระดมทุนในการสร้างศาลาการเปรียญให้เกิดความสำเร็จ
ขอบุญกุศลที่ท่านผู้ใจบุญได้ร่วมกระทำ และกรรมอันดีที่ได้ร่วมกันสร้าง ขอจงส่งผลให้ได้รับผลในสิ่งที่ดีดี เทอญ
กำหนดงาน
วันที่ ๑๓ ก.ค. 09.11 น. เปิดบุญให้ปิดทอง บูชาผ้าสี ปิดทองและมัดผ้าสี ที่ช่อฟ้า
19.09 น. เจริญพุทธมนต์ สมโภช
วันที่ ๑๔ ก.ค. ๑๐.๑๑ น. พิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ
๑๐.๒๙ น. พิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคี
๑๑.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เสร็จพิธีร่วมรับประทานอาหาร รับของที่ระลึก
ประธานฝ่ายสงฆ์
พระครูโสภณธรรมรังสี เจ้าอาวาสวัดโยธาประสิทธิ์-เจ้าคณะอำเภอเมือง(ธ)
พระครูปราโมทย์ธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไตรรัตนาราม-เจ้าคณะอำเภอจอมพระ(ธ)
พระครูไพรัชปัญฺญาภรณ์ เจ้าคณะตำบลในเมือง-เจ้าอาวาสวัดโพธิญาณรังสี(ธ)
ประธานฝ่ายคฤหัตถ์
คุณวรกิจ พิศวงศ์ และบริษัทนามยง
คุณกิตติสัณห์ ลาภวัฒนะมงคล คุณพอศรี อินดี ท่านผ.อ.สง่า ศรีราม
คุณสุภาพ เลิศอนันต์กุล คุณหมอพิจารณ์ คำทอง ดร.ศรีงามลักษณ ปริวศรคำทอง
รองประธานฝ่ายคฤหัตถ์
คุณเจียมจิต คงศรี ครอบครัวช่วงชัยชนะ ครอบครับรำจวน
พ่อสมบุญ แม่อุทัย สารชน ผู้ใหญ่จันทรา เรืองสวัสดิ์
อานิสงส์แห่งการร่วมเป็นเจ้าภาพ
สร้างถวายฉัตร, ช่อฟ้า, คันทวย, หางหงษ์และหัวนาค มีดังนี้
๑.) ส่งผลให้ท่านได้ในสิ่งที่ตนปารถนาดีแล้ว
๒.) ส่งผลให้ท่านได้พุทธิภูมิหากท่านได้ปารถนาแล้ว
๓.) ส่งผลให้ท่านได้เป็นผู้เกิดในตระกูลสูง
๔.) ส่งผลให้ท่านได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเร็วกว่าบุคคลอื่น
๕.) ส่งผลให้ในชาติปัจจุบันท่านจะเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย
๖.) ส่งผลให้ในชาติปัจจุบันท่านจะเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลาย
๗.) ส่งผลให้มีแต่มนุษย์และเทวดากล่าวอนุโมทนาให้ท่าน
๘.) ส่งผลให้ท่านเป็นผู้เจริญในหน้าที่การงาน
๙.) ส่งผลให้ท่านได้เป็นผู้มีลาภยศสรรเสริญมาก
๑๐.) ส่งผลให้ท่านเป็นผู้เจริญทั้งในโลกียะและโลกุตตระ
วัดโพธิญาณรังสีเชิญท่านร่วมสร้างศาลาการเปรียญใหม่แทนหลังเก่าที่ถูกไฟไหม้ ตามกำลังศรัทธา
วัดโพธิญาณรังสีได้เริ่มทำการสร้างเมื่อปี ๒๕๓๖ วัดโพธิญาณรังสี มีเนื้อที่ประมาณ ๓๕ ไร่ โดยจัดทำให้เป็นวัดป่าตามเจตนา ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ สายหลวงปู่ดุลย์ อตุโล และหลวงปู่สาม อกิญจโน โดยถือประเพณีสายวัดป่า ตอนนี้ทางวัดจำเป็นต้องสร้างศาลาใหม่ เพราะศาลาหลังเก่าถูกไฟไหม้ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ช่วงเวลา ๒๔.๔๐ น. จึงจำต้องบอกบุญมายังท่าน เพื่อร่วมสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่
ดังนั้นทางคณะกรรมการวัดและคณะศิษย์เห็นสมควรบอกบุญ เพื่อระดมทุนในการสร้างศาลาการเปรียญให้เกิดความสำเร็จ ขอบุญกุศลที่ท่านผู้ใจบุญได้ร่วมกระทำ และกรรมอันดีที่ได้ร่วมกันสร้าง ขอจงส่งผลให้ได้รับผลในสิ่งที่ดีดี เทอญ
…………………………………………
ติดต่อเป็นเจ้าภาพเพื่อสร้างศาลาใหม่แทนหลังเก่าที่ถูกไฟไหม้ ได้ที่ 081-9979093 หรือโอนปัจจัยได้ที่..หมายเลขบัญชี 671-0-28742-3
ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีวัดโพธิญาณรังสี สาขาบิ๊กซี จ.สุรินทร์…
เลขที่ผู้เสียภาษี ของวัดโพธิญาณรังสี 0994000957874
ขอบุญกุศลที่ท่านผู้ใจบุญได้ร่วมกระทำและกรรมอันดีที่ได้ร่วมกันสร้างขอจงส่งผลให้ได้รับผลในสิ่งที่ดีดีเทอญ