เชิญจาริกแสวงบุญสู่แดนพุทธภูมิ อินเดีย–เนปาล นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล

Spread the love

เชิญจาริกแสวงบุญสู่แดนพุทธภูมิ อินเดีย–เนปาล นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล สถานที่ประสูติ (ลุมพินี) ตรัสรู้ (พุทธคยา) แสดงปฐมเทศนา (สารนารถ) ปรินิพพาน (กุสินารา) ล่องเรือแม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี ราชคฤห์ มหาวิทยาลัยนา-ลันทา วัดเวฬุวัน เขาคิชฌกูฏ สาวัตถี วัดพระเชตวัน บ้านอนาถบิณฑิกะ–องคุลีมาลเดินทางวันที่ 27 ธันวาคม 2556 – 5 มกราคม 2557 / ราคาเดินทางท่านละ 36,900 บาท
พักโรงแรม 4 คืน / พักวัดไทย 3 คืน / พักบนรถ 2คืนระหว่างเดินทางไปพุทธคยา และเดินทางกลับสนามบินวันที่หนึ่ง : (วันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม 2556) สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโกลกาต้า–เมืองพุทธคยา

วันที่สอง: (วันเสาร์ ที่ 28 ธันวาคม 2556) เมืองพุทธคยา-ต้นพระศรีมหาโพธิ์-พระพุทธเมตตา-เจดีย์พุทธคยา กรุงราชคฤห์-นาลันทา-ทอดผ้าป่าใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์-เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา-สารีบุตรสถูป-นมัสการหลวงพ่อองค์ดำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุนับพันปี

วันที่สาม : (วันอาทิตย์ ที่ 29 ธันวาคม 2556) เส้นทางกรุงราชคฤห์-เมืองไวสาลี-เขาคิชฌกูฎ-ตโปทาราม-วัดเวฬุวันวิหาร-กูฏาคารศาลาป่ามหาวัน-ปาวาลเจดีย์

วันที่สี่: (วันจันทร์ ที่30 ธันวาคม 2556) เส้นทาง-เมืองไวสาลี-กุสินารา-พระเจดีย์เกสรียา-สถานที่เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน-มกุฏพันธนเจดีย์สถูปที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระ

วันที่ห้า: (วันอังคาร ที่31 ธันวาคม 2556) เมืองลุมพินี ประเทศ เนปาล –สวนลุมพินีวันสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า-วิหารพระนางมายาเทวี-สวดมนต์ข้ามปีเพื่อเป็นสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

วันที่หก: (วันพุธ ที่ 1 มกราคม 2557) เส้นทางลุมพินี ประเทศเนปาล-นครสาวัตถี-วัดเชตวันมหาวิหาร-บ้านท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี-บ้านพระองคุลีมาล –สถานที่ทรงแสดงยมกปาฎิหาริย์

วันที่เจ็ด: (วันพฤหัสบดี ที่ 2 มกราคม 2557) เดินทางสู่เมืองพาราณาสี และเมืองสารนารถ-พิพิธภัณฑ์สารนารถซึ่งมี โบราณวัตถุอายุเก่าแก่กว่า 1000 ปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง)

วันที่แปด: (วันศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2557) เมืองพาราณาสี -เยือนแม่นํ้าคงคา ชมพิธีอาบนํ้าล้างบาปบูชาพระอาทิตย์-
ธัมเมกขสถูปป่าอิสิปตนมฤคทายวันสถานที่ปฐมเทศนา-เจาคันธีสถูปธัม เดินทางกลับสู่เมืองพุทธคยา

วันที่เก้า: (วันเสาร์ ที่ 4 มกราคม 2557) สถานที่บำเพ็ญทุกขกิริยา ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ.เขาดงคสิริ-***ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทานเป็นปัจจัยถวายแด่คณะครูบาอาจารย์ที่ร่วมเดินทางมากับคณะ ทาพิธีขอขมาโทษแผ่นดินพุทธภูมิ ขอขมาพระสงฆ์และขอขมาซึ่งกันและกัน*** -Shopping ตลาดพุทธคยา

วันที่สิบ: (วันอาทิตย์ ที่ 5 มกราคม 2557) เส้นทางสนามบินเมืองโกลกาต้า-สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย**ติดต่อบูชาสังเวชนียสถาน และรับโปรแกรมทัวร์ ได้ที่พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ ป.ธ.9,ป.อบ.
โทร. 086-100-2195 /email: [email protected] **