เจ้าภาพซื้อที่ดินถวายวัด วัดป่าอัมพวโนทยาราม (ตลาดนาบุญ)

Spread the love

วัดป่าอัมพวโนทยาราม (ตลาดนาบุญ) ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายวัด เพื่อนำเสนอเรื่องขอสร้างวัด และขอตั้งวัดให้ถูกต้องตามกฏพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ในขณะนี้ยังขาดปัจจัยอีก ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาท) จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายวัด

รายการซื้อที่ดินถวายวัด

๖ ไร่ ๆละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๒๔ งาน ๆละ ๗๕,๐๐๐ บาท
๒,๔๐๐ ตารางวา ๆ ละ ๗๕๐ บาท
หรือบริจาคทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา บริจาคได้ที่

พระครูปลัดธนภัทร อุตฺตมปญฺโญ โทร.๐๘๕-๑๙๘-๒๙๑๑ หรือที่ธนาคารกรุงไทย สาขาบัวใหญ่ ชื่อบัญชี พระมหาธนภัทร อุตฺตมปญฺโญ 302-0-26017-5