เจริญพร ญาติโยมผู้ใจบุญบริจาคสร้างทางเ​ดินจงกรมรอบสระน้ำ กุฎิกรรมฐานพร้อมห้องน้ำ

Spread the love

เจริญพร ขอเชิญญาติโยมผู้ใจบุญบริจาคสร้างทางเดินจงกรมรอบสระน้ำ
กุฎิกรรมฐานพร้อมห้องน้ำ มีการอบรมเยาวชนและบุคคลทั่วไปต่อเนื่องตลอดทั้งปี

บริจาคตามศรัทธาได้ที่
พระอธิการอิทธเทพ ชินวํโส
เลฃที่ 3070581218
ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา ชัยภูมิ

หรือติดต่อสอบถามได้ที่
พระอธิการอิทธเทพ ชินวํโส
เจ้าอาวาส/ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
วัดแจ้ง บ้านโนนทัน โทร ๐๘๓,๑๒๔๒,๘๖๘

hd6be23a.JPG