เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์โต วัดระฆัง

Spread the love

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต )
กล่าวว่า เคล็ดลับสู่ความสำเร็จสุดยอดในทางธรรม
คือ จะต้องมีสัจจะอันแน่วแน่ และมีขันติธรรมอันมั่นคง
จึงจะฝ่าฟันอุปสรรค บรรลุความสำเร็จได้

อาตมามีกฎอยู่ว่า เช้าตีห้าไม่ว่าฝนจะตก ฟ้าจะร้อง
อากาศจะหนาว ต้องตื่นทันที ไม่มีการผลัดเวลา
แล้วเข้าสรงน้ำ ชำระกายให้สะอาด แล้วจึงได้
สวดมนต์และปฏิบัติสมถกรรมฐานหนึ่งชั่วโมง
พอหกโมงตรงก็ออกบิณฑบาต เพื่อปฏิบัติ
ตามปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า