อุบัติเหตุเกิดทางตรงมากกว่าทาง​โค้ง

Spread the love

ตามท้องถนนเรามักจะเห็นป้ายเตือน โค้งอันตรายลดความเร็ว หรือให้ใช้ความระมัดระวัง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ หลายคนอาจคิดว่าส่วนใหญ่การเกิดอุบัติเหตุ จะเกิดบริเวณทางโค้งต่าง ๆ มาก แต่จากการเก็บสถิติบนถนนหลวงทั่วประเทศ ของกรมทางหลวง พบว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบนทางตรงมากกว่าทางโค้งมาโดยตลอด โดยสถิติประจำเดือน พ.ค. 56 ก็ยังยืนยันว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง ร้อยละ 53.55 ของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด (181 ครั้ง) รองลงมา ได้แก่ ทางโค้งปกติ ร้อยละ 16.27 (55 ครั้ง) และทางแยกระดับเดียวกัน ร้อยละ 10.36 (35 ครั้ง) ส่วนใหญ่เกิดในเวลากลางวัน (06.00–18.00 น.) คือ ร้อยละ 61.83 (209 ครั้ง) เกิดจากรถปิกอัพบรรทุก 4 ล้อ ร้อยละ 33.49 ของจำนวนรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด (147 คัน) รองลงมา ได้แก่ รถยนต์นั่ง ร้อยละ 22.78 (100 คัน) และรถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ ร้อยละ 12.07 (53 คัน) ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการขับขี่รถด้วยความ เร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด คิดเป็นร้อยละ 63.61 ของอุบัติเหตุทั้งหมด รองลงมาคือ หลับใน การตัดหน้าระยะกระชั้นชิด และอุปกรณ์รถบกพร่อง.

ที่มา www.dailynews.co.th/article/626/213244