อนิสงส์ของการสวดมนต์

Spread the love

– บำบัดทุกข์โศกโรคภัย รวมทั้งความรุ่มร้อนใจ
– ขจัดภัยอันตราย สิ่งชั่วร้ายที่จะพึงมี
– ปัดเป่าอุบาทว์ เสนียดจัญไร สิ่งอวมงคล
– ป้องกันภัยต่างๆ มีโจรภัย อัคคีภัย อสรพิษสัตว์ร้ายทั้งปวง
– ส่งเสริมให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ
– ให้แคล้วคลาดภัย ประสบความสวัสดี มีชัยเจริญงอกงามในชีวิต