อธิษฐานปรารถนาพระโพธิญาณ

Spread the love
ข้าแต่สมเด็จองค์ทรงสวัสดิ์ ลูกตั้งสัตย์อภิวาทปรารถนา

ผลกรรมดีที่พร่ำบำเพ็ญมา แลบุญญาครั้งนี้ชี้นำทาง

ให้ถึงซึ่งพิศุทธิ์พุทธญาณ ในอีกกาลอันใกล้ไม่หมองหมาง

สัพพัญญูรู้แจ้งแห่งสายกลาง เพื่อเป็นทางสิ้นกรรมนำนิพพาน

นำเหล่าสัตว์ตัดภพจบกิเลส ฤทัยเนตรเห็นภัยในสงสาร

เป็นยานแก้วเภตราฝ่าหมู่มาร สัตว์ไพศาลได้พึ่งถึงฝั่งธรรม


แม้นยังเขลาเนาในห้องไตรวัฏ ปรมัตผองข้าอย่าถลำ

ได้ช่วยโลกโศกศัลย์มหันต์กรรม ประทีปธรรมนำฝ่านาวาไกล

กาลล่วงลับดับขันธ์พลันดวงจิต สู่ดุสิตเมืองแก้วแพรวสดใส

ร้อยปีลุจุติลงจงเป็นไทย ขอให้ได้ถือพรตทศธรรม


ศ.ธรรมทัสสี
๕ พย. ๒๕๓๒