สร้างห้องสมุดธรรมมะให้พุร่วมส่งหนังสือธรรมมะ ทธศาสนิกชนที่ห่างไกลในชนบท

Spread the love

สร้างห้องสมุดธรรมมะให้พุร่วมส่งหนังสือธรรมมะ ทธศาสนิกชนที่ห่างไกลในชนบท เพื่อถวายแด่ศาสนาสืบไป….
ร่วมเชิญพี่ๆน้องๆสายธรรมส่งหนังสือธรรมมะ เพื่อทำเป็นห้องสมุด ถวายแต่พุทธศาสนาสืบไป ทำเป็นห้องสมุดเพื่อให้พุทธศาสนิกชน เยาชน ได้ศึกษาซึ่งธรรมมะแห่งพระพุทธองค์และครูบาอาจารย์ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นชนบท บ้านนอก การหาหนังสือธรรมมะอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับคนที่ต้องการศึกษาจริงๆหรือญาติธรรม พุทธศาสนิกชน ที่ไปทำบุญที่วัด เพื่อสืบทอดแห่งการเผยแพร่พุทธศาสนา น้อมถวายแดุ่พุทธศาสนา ขอเชิญพี่ๆน้องๆสายธรรม ที่พอมีหนังสือธรรมมะมาส่งหนังสือมาได้ที่….

เจ้าอาวาส วัดแสะ(โพธิ์สว่าง)
ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 56140 ครับผม

” พระพุทธพจน์ “
เย นํ ททนฺติ สทฺธาย
วิปฺปสนฺเนน เจตสา
ตเมว อนฺนํ ภชติ
อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ
บุคคลเหล่าใดมีใจผ่องใส ย่อมให้ข้าวด้วยศรัทธา
บุคคลเหล่านั้นย่อมได้ข้าวนั้นเอง ทั้งโลกนี้และโลกหน้า

ตสฺมา วิเนยฺย มจฺเฉรํ
ทชฺชา ทานํ มลาภิภู
ปุญฺญานิ ปรโลกสฺมึ
ปติฏฺฐา โหนฺติ ปาณินํ
เพราะเหตุนั้นพึงเปลื้องความตระหนี่เสีย แล้วให้ทาน
บุญเท่านั้น เป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้า
จาก เสรีสูตร สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ข้อ ๒๘๔

ถวายหนังสือธรรมะเพียงเล่มเดียว เท่ากับสร้างพระหลายหมื่นองค์
สังฆทาน – ธรรมทาน

สร้างอักขรธรรมหนึ่งตัว
มีอานิสงส์เท่ากับสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์
ถวายหนังสือธรรมะเพียงเล่มเดียว เท่ากับ
ได้สร้างพระพุทธรูปหลายพันหลายหมื่นองค์
ได้บุญกุศลมากกว่าการถวายของกินของใช้
ยิ่งถวายธรรมทานมาก อานิสงส์ก็ยิ่งมหาศาล