สร้างฉัตรบนยอดพระธาตุเจดีย์ วัดพระธาตุแสงรุ้ง วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘

Spread the love

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีกองละ ๙๙๙ บาทจำนวน ๒๕๕๘กอง(รับบริจาคจำนวนจำกัด)เพื่อสมทบทุน
สร้างฉัตรบนยอดพระธาตุที่มีความสูง ๓๙ เมตรและร่วมปิดทององค์พระธาตุเจดีย์พระธาตุแสงรุ้งที่ก่อสร้างกำลังจะแล้วเสร็จ
เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาสูงสุด

หมายกำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เวลา ๑๔.๐๐น.
ณ วัดพระธาตุแสงรุ้ง ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยวัดพระธาตุแสงรุ้ง แต่เดิมเป็นวัดเก่าแก่มีอายุนับพันปี ปัจจุบันมีคณะพระสงฆ์สายธุดงส์พร้อมด้วยศรัทธาโดยทั่วไป
ได้ร่วมใจกันบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่หลังจากถูกรกร้างมายาวนานนับพันปีเพื่อมอบไว้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา
และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธโดยทั่วไป ทางวัดจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพบุญใหญ่ด้วยกัน


สอบถามกองบุญได้ที่ พระอาจารย์สินชัย ๐๘๐-๗๙๑-๕๔๘๒

ขออนุโมทนาบุญ
จากคณะศรัทธาวัดพระธาตุแสงรุ้ง

www.prathartsangroong.com

ha3c6654.jpg

ha4c6d2d.jpg

hb606123.jpg

hfe3de09.jpg