ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระ​ไตรปิฏก มจร. 45 เล่ม พร้อมตู้ เพื่อนำไปถวาย ณ พระมหาธาตุชัยภูมิ

Spread the love

ขอเรียนเชิญทุกท่านทั้งเพื่อนกัลยาณมิตรทั้งหลายทั้งพระคุณเจ้าทุกรูปร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือพระไตรปิฏก มจร. 45 เล่ม
พร้อมตู้ เพื่อนำไปถวาย ณ พระมหาธาตุรัชมงคลเจดีย์สิริชัยภูมิอรุณธรรมสถานต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ กันนะคะ
ขอเกริ่นเล่าให้ฟังว่า เดิมทีพระคุณเจ้า พระมหาเอกรินทร์ มหาปญฺโญท่านรู้จักกับไข่หวานเมื่อสมัยปี 2540
ขณะนั้นท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดเพลงซอยจรัล 75(สน.บางพลัด) และท่านเป็นพระพี่เลี้ยงของน้องชายไข่หวานเองละคะ
แล้วจนกระทั่งปี2544 ไข่หวานก็ย้ายจากบางพลัด มาอยู่บางใหญ่ แถววัดสวนแก้ว
เนื่องจากผู้มีพระคุณได้ล่วงลับไปแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกับท่านมหาอีกเลย
จนกระทั่งมาพบเจอกัน ก็จาก facebook แห่งนี้ เมื่อช่วงทอดกฐินของวัดเพลง โดยการนำพาของท่านดร.มหามั่น
ทำให้ได้ทักทายสนทนาธรรมกันเสมอมาทราบว่าระหว่างที่ท่านจาริกแสวงบุญไปตามที่ต่างๆ สวีเดนบ้าง อินเดียบ้างเพื่อศึกษาพระธรรม

และท่านเล่าว่า พระศากยปุตติยวงศ์(ต่อศักดิ์ สุนทรวาที) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
ได้ดำเนินงานก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมอรุณธรรมสถานตามดำริของพระธรรมสิริชัย(บุญเลิศ โฆสโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม โดยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ.2550จนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ
ซึ่งศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานพระมหาธาตุรัชมงคลเจดีย์สิริชัยภูมิ
ที่ถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนการสร้างพระเจดีย์แบบโบราณโดยมีเค้าโครงจากการผสมผสานระหว่างศิลปะล้านช้างกับล้านนา
และมีแนวคิดที่จะพัฒนาเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมอรุณธรรมสถานด้วย

ประวัติความเป็นมา
“พระมหาธาตุรัชมงคลเจดีย์สิริชัยภูมิ” (พระธาตุชัยภูมิ อรุณธรรมสถาน) ตั้งประดิษฐานอยู่บนยอดเขาช่องลม
ณ อรุณธรรมสถาน บ้านภูสองชั้น ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
สร้างขึ้นตามแบบแผนการสร้างพระเจดีย์แบบโบราณโดยมีเค้าโครงจากการผสมผสานระหว่างศิลปะล้านช้างกับศิลปะอีสาน
ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงปราสาทเรือนยอด มีซุ้มจระนำ (ชื่อซุ้มท้ายวิหารหรือท้ายโบสถ์ เป็นช่องตันมักเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป)
ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนศิลปะแบบล้านช้างปางห้ามสมุทรทั้งสี่ทิศ ส่วนยอดองค์พระเจดีย์บุหุ้มด้วยแผ่นทองจังโก
(แผ่นทองสำริด) และปิดทองคำเปลวตามแบบล้านนาส่วนยอดพระเจดีย์หล่อด้วยโลหะทองเหลือง
มีปลียอดดอกบัวตูมขนาดฐานกว้าง ๑๒ x๑๒ เมตร สูง จากฐานถึงยอด ๒๑ เมตร
องค์พระเจดีย์สร้างครอบมณฑปทรงปราสาทแบบล้านช้าง ใช้สำหรับประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุ อย่างงดงาม

นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และศูนย์อบรมเพื่อให้ญาติโยมหรือสาธุชนที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ได้เข้ามาถือศีลปฏิบัติธรรม ซึ่งปัจจุบันสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้สวยงามมาก บรรยากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
ปัจจุบันมีพระไตรปิฎก 91 เล่ม
พระมหาธาตุรัชมงคลเจดีย์สิริชัยภูมิแห่งนี้มีอายุประมาณ 8 ปี เพิ่งก่อสร้างได้ไม่นาน
มีพื้นที่ประมาณ200 ไร่

พระศากยปุตติยวงศ์ (ต่อศักดิ์ สุนทรวาที) เป็นผู้ก่อตั้งสถานที่แห่งนี้
สังกัดมหานิกายเป็นประธานสงฆ์
อดีตเจ้าอาวาส คือ พระธรรมสิริชัย (บุญเลิศ โฆสโก)

ท่านพระมหาเอกรินทร์ มหาปญฺโญ เป็นผู้ดูแลการก่อสร้างสถานที่แห่งนี้
ปัจจุบันมีพระสงฆ์5 รูป สามเณร 5 รูปไม่มีแม่ชี และอุบาสก อุบาสิกา รวมทั้งสิ้น 10 รูป
ท่านมีความประสงค์จะศึกษาพระไตรปิฏกแบบมจร 45เล่ม เพราะอ่านเข้าใจง่าย และอยากมีไว้ให้พระภิกษุ
นักเรียนและญาติโยมทั่วไป ได้อ่าน ได้ศึกษาด้วย
โดยจะนำไปวางไว้ที่วิหารเป็นส่วนกลางให้ทุกคนหยิบอ่านได้สะดวก แต่จะเปิด-ปิด วิหารเป็นเวลาทุกวัน
ที่นี่มีแนวการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาทั่วไปมีญาติโยม มาทำบุญกันทุกวันพระและวันสำคัญทางศาสนา และถือศีลค่อนข้างเยอะ
ไม่มีการเรียนการสอนนักธรรมให้กับพระภิกษุ สามเณรที่วัด และต้องการขอรับแบบ 45 เล่ม ของ มจร.พร้อมตู้
ท่านพระอาจารย์มหาเอกรินทร์ทราบเรื่องการถวายพระไตรปิฎก จากในเฟสบุ๊ค
เห็นไข่หวานเดินทางไปร่วมบุญกับพี่หมอจักรแก้ว เป็นประจำ
ท่านว่า ถ้าได้รับพระไตรปิฎกแล้วต้องได้อ่านบ่อยอย่างแน่นอนมีญาติโยมให้ความสนใจอ่านด้วย
และท่านยังเห็นด้วยกับการอ่านพระไตรปิฎกให้พระหรือญาติโยมได้ฟัง

ข้าพเจ้านางสาวพัชราภา มณีรัตน์ได้รับฉันทานุมัติจากพระอาจารย์เอกรินทร์ มหาปญฺโญ
ให้มาดำเนินการบอกบุญยังท่านผู้มีจิตศรัทธาปรารถนาแสงสว่างแห่งปัญญาจากธรรมไตรปิฏก

จึงขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระไตรปิฏก มจร. 45 เล่ม พร้อมตู้

ราคาประมาณ ชุดละ 27,500 บาท

(พระไตรปิฎก 45 เล่ม ราคา 15,000 บาท ตู้ไม้สักลวดลายสวยงามและเพื่อความคงทน 9,500 บาท

และค่าขนส่งและอื่นๆ รวม 3,000 บาท)

โดยจะจารึกชื่อท่านในหนังสือทุกเล่มและหน้าตู้พระไตรปิฏก
สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในราคาเล่มละ 350 บาท
หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่
“สมทบทุนถวายสังฆทาน โดย น.ส.พัชราภา มณีรัตน์”
ธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่059-0265598
ปิดรับบริจาควันที่20ตุลาคม 2558
เพื่อจะได้นำไปถวายทันก่อนวันออกพรรษา(27 ตค 58)
ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้เป็นสะพานบุญและร่วมบุญด้วยดีเสมอมา
สาธุสาธุ สาธุค่ะ
ฉันทานุมัติโดย
พระอาจารย์มหาเอกรินทร์ มหาปญฺโญ
พระธาตุชัยภูมิอรุณธรรมสถาน