ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าหนังสื​อธรรมะ หนังสือเรียน

Spread the love

ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าหนังสือธรรมะ หนังสือเรียน (นักธรรมชั้นตรี , โท , เอก , ภาษาบาลี , แบบเรียนสำหรับมัธยมศึกษา 8 กลุ่มสาระ) เพื่อให้พระภิกษุ สามเณรได้ศึกษา ทอดถวาย ณ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
กำหนดการทอดผ้าป่า วันอาทิตย์ ที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. (วันสามเณรานุสรณ์

he21fbce.jpg