ร่วมสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกา​ศ และเพื่อกองทุนฉุกเฉินช่วยเหลือ​ภัยพิบัติต่างๆ

Spread the love

โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อย คือ โครงการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดๆเลย ให้ได้รับโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยที่น่าอยู่ผ่านการประสานความช่วยเหลือ จากทุกภาคส่วนเพื่อสร้าง ซ่อมแซมและฟื้นฟูบ้านโดยเจ้าของบ้านจะต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ที่ปลูกสร้าง ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือดังกล่าว มิได้เป็นการให้เปล่า แต่เปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านผู้ได้รับประโยชน์บริจาค คืนตามกำลัง เพื่อสมทบเป็นกองทุน หมุนเวียน ร่วมส่งต่อโอกาสในการมีบ้านให้ครอบครัวอื่นต่อไป

นอกจากนี้ มุลนิธิได้จัดตั้งกองทุนฉุกเฉินขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน อาทิ น้ำท่วม แผ่นดินไหว โคลนถล่ม ไฟไหม้ ฯลฯ ซึ่งนอกจากการให้ความช่วยเหลือทางด้านปัจจัยภายนอกแล้ว (ที่อยู่อาศัย อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค) มูลนิธิยังคำนึงถึงการให้ความช่วยเหลือทางด้านฟื้นฟูจิตใจของผู้ประสบภัย การประกอบอาชีพ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในบริเวณที่ได้รับความเสียหายด้วย

ในปี พ.ศ. 2554 มูลนิธิที่อยู่อาศัยได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ที่ประสบอุกภัย โดย มอบกล่องเครื่องมือฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมและสร้างที่พักชั่วคราวให้กับ 850 ครอบครัวในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย, มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้กับ 3,000 ครอบครัวในจังหวัดลพบุรี, มอบเต็นท์พักอาศัยชั่วคราว 50 เต็นท์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, เรือติดเครื่องยนต์ 2 ลำแก่ทหารในจังหวัดลพบุรีเพื่อใช้ ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของท่านและทุกภาคส่วนจะทำให้โอกาสในการมีบ้านของผู้ด้อยโอกาสเป็นจริง และส่งเสริมช่วยเหลือคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยและทำให้สังคมไทยเป็นที่ที่น่าอยู่มากขึ้น

ท่านสามารถร่วมบริจาคเงิน/เป็นอาสาสมัครได้ตามศรัทธาที่:

มูลนิธิที่อยู่อาศัยแห่งประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ /บัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี: 234-203753-7
ชื่อบัญชี: Habitat for humanity Thailand
สาขา: อโศก ทาวเวอร์

Tel: 02-664-0644
Fax: 02-664-0645
Website: Habitat for Humanity Thailand
Email: [email protected]
Facebook: www.facebook.com/h4hthailand

hf4a74a5.jpg

h300e0ca.jpg