ร่วมบุญ เจ้าภาพไม้ฝาเฌอร่าสร้างศาลากลางน้ำ เพื่อใช้ในการทำสังฆกรรม

Spread the love

เจริญพร ผู้เป็นกัลยาณธรรมทุกท่าน
ตอนนี้ทางวัดป่าอัมพวโนทยาราม (ตลาดสีดา) ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา ได้จัดสร้างศาลากลางน้ำ หรือสิมน้ำ ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๘ เมตร เพื่อใช้ในการทำสังฆกรรม สำหรับพระสงฆ์ และปฏิบัติธรรมสำหรับญาติโยมผู้มาแสวงบุญทุกท่าน แต่ด้วยขณะนี้ ยังขาดปัจจัยอีกจำนวนมาก ในการสร้างต่อ จึงขอบอกบุญมายังญาติโยมทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วม ขออานิสงส์ผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในคร้ั้งนี้ จงรวมกันเป็นตบะ เตชะ พลวะปัจจัย เป็นอุปนิสัยตามส่งให้ท่าน พบแต่ความสุข ความเจริญ มีความสำเร็จในชีวิต ครอบครัว การศึกษา หน้าที่การงาน ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อเทอญฯ
ขอเจริญพร
พระมหาธนภัทร อุตฺตมปญฺโญ โทร.๐๘๕-๑๙๘-๒๙๑๑
หรือร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาบัวใหญ่ ชื่อบัญชี พระมหาธนภัทร อุตฺตมปญฺโญ เลขที่บัญชี 302-0-26017-5
รายนามผู้ร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพสร้างศาลากลางน้ำ (สิมน้ำ)

๑.คุณแม่ทองจันทร์ จันทร์ใต้ พร้อมลูกหลาน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒.คุณแม่สมนึก วุฒิภาพ พร้อมลูกหลาน ๕๐,๐๐๐ บาท
๓.คุณเย็นจิตต์ พัทยากร ๕,๐๐๐ บาท
๔.คุณทวี – คุณสำรวย วงศ์ศรีทา ๑๐,๐๐๐ บาท
๕.คุณอัจฉราวรรณ เรืองธนานุรักษ์ เจ้าภาพประตู-หน้าต่าง
๖.คุณแม่หงษ์ ไทยประเสริฐ เจ้าภาพหลังคา
๗.ปั้มน้ำมัน ปตท.สีดา เจ้าภาพปูพื้น
๘.ร้านเกษตรรุ่งเรืองวัสดุ เจ้าภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า
๙คุณอนันต์ ซื่อวิริยะพันธุ์ เจ้าภาพฝ้าเพดาน

ท่านใดต้องการเป็นเจ้าภาพ ดังมีรายการต่อไปนี้
๑.ค้างจ่ายวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๘๙,๒๗๕ บาท
๒.เจ้าภาพไม้ฝาเฌอร่า หน้า ๘ ยาว ๓.๕๐ ม. จำนวน ๑๒๘ แผ่น
๓.เจ้าภาพไม้ฝาเฌอร่า หน้า ๘ ยาว ๔.๐๐ ม. จำนวน ๒๐ แผ่น
๔.เจ้าภาพไม้หน้า ๓ ยาว ๓ เมตร จำนวน ๖๐ ตัว
จึงขอเชิญทุกท่านได้เป็นเจ้าภาพเพื่อสร้างบุญกุศลร่วมกัน

h33d9d5d.JPG