ร่วมบวชและเป็นเจ้าภาพโครงการอุ​ปสมบทหมู่ถวายในหลวง วัดวีระโชติธรรมาราม

Spread the love

โครงการอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมบวชชี – พราหมณ์
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุ ๘๒ พรรษา
ณ วัดวีระโชติธรรมาราม ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระหว่าง วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒

…………………………………………..

๑. ชื่อโครงการ
โครงการอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมบวชชี – พราหมณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุ ๘๒ พรรษา

๒. หลักการและเหตุผล
ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ
มาจนถึงปัจจุบัน ทรงสนพระราชหฤทัยในพระพุทธศาสนา ทรงผนวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภ์ และทรงเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก พระราชกรณียกิจและพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา มีนานัปการ จะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราช กุศล ตามพระราชประเพณีมากมายนานัปการ สมควรที่พสกนิกรทั้งปวง จะได้ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพียรศึกษาหลักธรรมพระพุทธศาสนาให้ถึงแก่นแท้แห่งสาระธรรม เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
เนื่องในมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ ๘๒ พรรษา ทางวัดวีระโชติธรรมาราม ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในนามศูนย์ฝึกอบรมพระกรรมฐานพระพรหมเวที ฯลฯสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐและความเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภ์ จึงจัดการอุปสมบท ซึ่งเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน เป็นวัฒนธรรมอันดีงาม สามารถขัดเกลา อุปนิสัย ยกระดับจิตใจของนักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนในชาติ ให้อ่อนโยนด้วยการศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอน ในพระพุทธศาสนา สามารถพัฒนาตนเอง ดำรงตนเป็นคนดีในสังคม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๓. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลทรงเจริญ
พระชนมายุ ๘๒ พรรษา
๒. เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้พุทธศาสนาภาคปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งจะได้ขจัดข้อสงสัยและข้อโต้แย้งนานาประการเกี่ยวกับการฝึก สมาธิ และ หลักธรรมในพุทธศาสนา
๓. เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้รู้ ได้สัมผัส ได้ปฏิบัติตนในเพศบรรพชิตตามหลักพระธรรม วินัยด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา อย่างแท้จริงโดยตรง
๔. เพื่อเป็นการได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตา – ธรรม และความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านด้วยเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาในการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลด้วยความสมัครใจ

๔. เป้าหมาย
๑. พุทธศาสนิกชน พ่อค้า ประชาชน หน่วยงานราชการ จำนวน ๙ รูป

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. คณะสงฆ์วัดวีระโชติธรรมาราม – วัดสุวรรณมาตร
๒. สมาชิก อบต. คลองหลวงแพ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

๖. ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่าง วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ (จำนวน ๑๕ วัน)
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. – โกนผมนาค สถานที่ วัดวีระโชติธรรมาราม
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. – วันอุปสมบท พิธีอุปสมบท สถานที่ วัดไตรมิตรวิทยาราม
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๑๓ ธันวาคม อบรมธรรมะภาคปริยัติ และปฏิบัติ
ณ วัดวีระโชติธรรมาราม
วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒
พิธีปิดการอบรมและลาสิกขา
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒
เวลา ๑๑.๐๐ น. – ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๖.๐๐ น. – มอบวุฒิบัตร
วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒
เวลา ๑๔.๐๐ น. – พิธีลาสิกขาหมู่หมดทุกรูปสำหรับสาธุชนทั่วไป
๗. สถานที่ดำเนินการ
ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ณ วัดวีระโชติธรรมาราม ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

๘. วิธีดำเนินการ
– เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
– ดำเนินการประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์ของโครงการอุปสมบทหมู่และรับสมัครอุปสมบท
– บรรพชา อุปสมบท พระภิกษุ
– สรุป – รายงานผลการจัดกิจกรรม

๙. งบประมาณ
การดำเนินการโครงการมีค่าใช้จ่ายในพิธีการอุปสมบท และระหว่างร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม จำนวนประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ดังนี้
ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีการอุปสมบท รูปละ ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย
– ค่าอัฐบริขาร รูปละ ๖,๐๐๐ บาท
– ค่าใช้จ่ายพิธีการวันอุปสมบท รูปละ ๒,๐๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับดำเนินการอุปสมบท จำนวน ๑๕ วัน
– ค่าใช้จ่ายค่าถวายภัตตาหารเช้า – เพล ๑๕ วัน ๒๐,๐๐๐ บาท
– พิธีกรอบรมบรรยายธรรมพิเศษ ๓ รูป ๑๐,๐๐๐ บาท
– ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเอกสาร วุฒิบัตร ๕,๐๐๐ บาท
– ค่าใช้จ่ายการเดินทาง ๒ วัด ๓,๐๐๐ บาท
– ค่าใช้จ่ายน้ำปานะ ๑๕ วัน ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๐. ที่ปรึกษาโครงการ
พระเดชพระคุณพระพรหมเวที กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๘
พระเดชพระคุณพระพรหมสุธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๑๒
พระเดชพระคุณพระเทพปัญญาเมธี เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
ท่านเจ้าคุณพระปริยัติกิจวิธาน เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
ท่านเจ้าคุณพระวีรธรรมมุนี เลขานุการเจ้าคณะภาค ๘ /
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
พระครูสุวรรณธรรมวงศ์ เจ้าคณะตำบลคลองหลวงแพ่ง
พระครูโสภณสุทธิวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ
พระครูวินัยธร องอาจ อาภากโร เจ้าอาวาสวัดวีระโชติธรรมาราม

๑๒. การประเมินผล
๑. แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
๒. การสังเกตและแสดงความรู้สึกของผู้เข้าร่วมโครงการโดยเจ้าอาวาสเป็นผู้รับรอง

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
พุทธศาสนิกชน พ่อค้า ประชาชน หน่วยงานราชการ และผู้เข้าร่วมโครงการ มีจิตสำนึกต่อพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านสามารถดำเนินชีวิตในการปฏิบัติงาน และการ ครองเรือนตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

……………………………………………………………………………..

(พระครูปลัดเฉลิมพล สุเมโธ)

ผู้เสนอโครงการ

……………………………………………………………………………..

(พระครูวินัยธร องอาจ อาภากโร)

เจ้าอาวาสวัดวีระโชติธรรมาราม

ผู้อนุมัติโครงการ