ร่วมบริจาคเงินเพื่อสงเคราะห์แล​ะช่วยเหลือบุคคลปัญญาอ่อน

Spread the love

ในอดีตก่อน 50 ปี ในประเทศไทย เด็กปัญญาอ่อนเหมือนเด็กมีกรรมขาด
การเอาใจใส่ดูแล เพราะความคิดที่ว่าเด็กปัญญาอ่อนเป็นโรคทางกรรมพันธุ์
เป็นเด็กพิการแต่กำเนิดหมดหนทางที่จะป้องกันและรักษา ปล่อยไปตาม
บุญตามกรรม ทั้งเด็กและพ่อ แม่ ต้องรับกรรมนั้น เด็กจะถูกล้อเลียนเป็นเด็กด้อยโอกาส ไม่มีโอกาสจะได้เรียนและดำรงชีวิตเช่นคนปกติทั่วไป

หลังจากนั้นเริ่มมีการพัฒนาทางการแพทย์ เด็กปัญญาอ่อนเริ่มมีความหวัง
ว่าพอจะให้การดูแลกันได้ การศึกษาและนโยบายรัฐบาลด้านสวัสดิการและการสงเคราะห์เสริมสร้างพลังอย่างมาก ทำให้ผู้พิการด้านต่าง ๆ ได้รับการดูแลเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ประเภท รวมทั้งทางด้านปัญญาอ่อน ความพิการทางปัญญาอ่อนเป็นเรื่องที่ยุ่งยากจะต้องใช้องค์ความรู้ในหลาย ๆ ด้าน ความร่วมมือ ร่วมใจของบิดา มารดาและครอบครัว ผู้มีจิตศรัทธาและผู้ปรารถนาจะช่วยลดความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเหมือนแสงสว่างฉายลงมาในที่มืดของเด็กปัญญาอ่อน

ท่านผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเพื่อการสงเคราะห์และพัฒนาบุคคลปัญญาอ่อน สามารถติดต่อ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อขอบริจาคได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
02- 2452643 , 02 – 2453954 หรือ

บริจาคผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกแห่งของร้านค้าใกล้บ้านท่าน

หรือบริจาคโดยการโอนเงินสด “มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน”

ผ่านบัญชีธนาคาร กสิกรไทย สาขาถนนอโศกดินแดง
ชื่อบัญชี มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 049-2-03001-5