ร่วมบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาเด็กช​นบท

Spread the love

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส ในชนบททั่วประเทศ ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งร่างการ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ขณะนี้ มีเด็กยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ที่ยังยากไร้กำลังรอคอยความช่วยเหลือจากท่านผู้มีเมตตาจิต อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งท่านเป็นบุคคลหนึ่ง ที่สามารถช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ได้ด้วยการบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

รายละเอียดการรับบริจาค ดูในเอกสารแนบด้านล่างครับ

h48ada6a.jpg