ร่วมทำบุญสมทุน สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช รพ.ศิริราช

Spread the love

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ แทนพระองค์ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารโครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์
ณ บริเวณสถานีรถไฟธนบุรี เขตบางกอกน้อย ในวันจันทร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. และพระราชทานนาม ดังนี้
๑. สถาบันการแพทย์ชื่อว่า สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช (Sayamindradhiraj Medical Institute)
๒. อาคารโรงพยาบาลชื่อว่า อาคารปิยมหาราชการุณย์ (Piyamaharajkarun Building)
๓. อาคารวิจัยชื่อว่า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
(His Majesty the King’s 80th Birthday Anniversary 5th December 2007 Building) พร้อมทั้งประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ที่ป้ายชื่ออาคาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นองค์ประธานกรรมการจัดหาทุนสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการ

วัตถุประสงค์


๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานกำเนิดทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทย
และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ ต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นอเนกนานัปการ
๒. เพื่อให้ประเทศไทยมีสถาบันทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติทั้งด้านการวิจัย การศึกษา และการบริการ
๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพของพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟธนบุรี ให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อวงการแพทย์และสาธารณสุข โดยเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์ ศูนย์กลางทางการวิจัย เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบันอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
๔. เพื่อประสานประโยชน์ของประชาชนในละแวกคลองบางกอกน้อย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การรถไฟ
แห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เป็นต้น ให้สามารถใช้พื้นที่นี้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ร่วมบริจาคสมทบทุนได้ดังนี้


๑. บริจาคด้วยตนเอง บริจาคได้ที่ “ศิริราชมูลนิธิ” ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เลขที่ ๒ ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๗.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

๒. บริจาคทางไปรษณีย์ เช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่าย ศิริราชมูลนิธิ ธนาณัติ ในนาม ศิริราชมูลนิธิ สั่งจ่าย ปท.ศิริราช

๓. บริจาคทางธนาคาร โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ
• ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพระปิ่นเกล้า เลขบัญชี ๐๓๑ – ๐ – ๓๐๘๘๙ – ๕
• ธนาคารทหารไทย สาขาศิริราช เลขที่บัญชี ๐๘๕ – ๒ – ๑๖๘๗๔- ๙
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาศิริราช เลขบัญชี ๖๓๘ – ๒ – ๐๕๘๘๘ – ๕
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอมรินทร์ เลขที่บัญชี ๑๕๗ – ๑ – ๒๕๙๖๐-๐
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน เลขที่บัญชี ๒๑๑ – ๐ – ๘๓๘๘๘ – ๑
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช เลขที่บัญชี ๐๑๖ – ๔ – ๒๔๘๙๖ – ๔
• ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานางเลิ้ง เลขที่บัญชี ๐๐๐-๒-๔-๗๙๙๙-๖
• ธนาคารออมสิน สาขาศิริราช เลขที่บัญชี ๐๒ – ๐๐๒ – ๖๑๔๖๓ – ๘

กรุณาส่งสำเนาใบนำฝาก พร้อม ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปี เกิด ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ มายังศิริราชมูลนิธิ เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้บริจาคเงิน หรือทรัพย์สินให้
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตามหลักเกณฑ์ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ศิริราชมูลนิธิ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ ๘๕ ตามประกาศกระทรวงการคลัง สามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษี
เงินได้ประจำปีตามกฎหมายกำหนด

ที่มา สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช