ร่วมทอดกฐินซื้อที่ดินถวาย วัดป่าเพ็กน้อย จ.ศรีสะเกษ กันครับ

Spread the love

วัดป่าเพ็กน้อย บ้านเพ็กน้อย หมู่ที่ 8 ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 ได้จัดทำ ” โครงการทอดกฐิน ซื้อที่ดินกองละ 500 บาท จำนวน 5,000 กอง ” ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561

ทางวัดและคณะกรรมการวัด ได้มีมติจัดทำโครงการนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 เนื่องจากมีกลุ่มนายทุน มากว้านซื้อที่ดินรอบๆบริเวณวัด เพื่อจะสร้างโรงงานอุตสาหกรรม รองรับความเจริญในอนาคต ทางคณะกรรมการวัดจึงมีมติเห็นพ้องต้องกันว่าเพื่อรักษาสภาพความเป็นธรรมชาติของป่า เพื่อความสะดวกแก่พระภิกษุผู้มาในทิศทั้งสี่ในการปฏิบัติศาสนกิจและรักษาสัตว์ป่า ที่เข้ามาอาศัยความร่มเย็นภายในวัด คงความสมบูรณ์ของป่า ให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองไปนานๆ ชั่วลูกชั่วหลาน จึงได้ตกลงซื้อที่ดินรอบๆวัดกับเจ้าของที่ดินทั้งหมดไว้ เป็นจำนวน 62ไร่ ราคา ไร่ละ 120,000 บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เป็นเงินทั้งสิ้น 7,440,000 บาท(เจ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)โดยขอผ่อนปรนจ่ายปีละ 1 ล้านบาท และส่วนเศษจากจำนวนเต็มเป็นงานและตารางวาทางเจ้าของที่ดินร่วมอนุโมทนาด้วย จ่ายไปแล้วบางส่วน 4,440,000 บาท(สี่ล้านสี่แสนบาทสี่หมื่นบาทถ้วน) คงเหลือยอดที่ต้องจ่ายค่าที่ดินอีก 3,000,000 บาท(สามล้านบาทถ้วน) **ซึ่งจะจ่ายให้แล้วเสร็จเป็นรอบสุดท้ายในปี พ.ศ.2561 นี้เท่านั้น**

==========================

ร่วมบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขากันทรลักษ์

เลขบัญชี >> 312-0-78476-1

ชื่อบัญชี >> โครงการทอดกฐิน ซื้อที่ดินกองละ 500 บาท 5,000 กอง

==========================

hb622b00.JPG

h8f45a25.JPG