มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พลาญข่อย

Spread the love

เว็บไซต์ foundations.plarnkhoi.com/

มูลนิธิเพื่อผู้ด้อยโอกาสศูนย์พลาญข่อย ( FOUNDATION FOR BALANCE GROWTH OF RURAL COMMUNITY – PLARNKHOI (F.B.R.C) ) ได้เริ่มจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 กค. 47 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 41 ถนนสุปัฎน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ได้จดทะเบียนถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ปัจจุบันได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น “องค์กรสาธารณประโยชน์” ตามใบอนุญาติเลขที่ พม. 0212/08495

เครื่องหมายของมูลนิธิฯ คือ รูปวงกลม ด้านในแบ่งเป็น 9 ช่อง มีข้อความ 8 ช่อง คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ตรงกลาง คือ ความว่าง ดังนี้

ติดต่อfoundations.plarnkhoi.com/contactUs.html

ร่วมบริจาคfoundations.plarnkhoi.com/donate.html