มูลนิธิเด็ก Foundation for Children

Spread the love

มูลนิธิเด็กตระหนักว่า การดูแลคุ้มครองและให้การศึกษาแก่เด็กป็นภาระหน้าที่ที่ทุกคนควรรับผิดชอบร่วมกัน และต้องลงมือกันวันนี้ ปัจจุบันประเทศไทยยังประสบปัญหาเกี่ยวกับเด็กขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน ขาดสารอาหาร ไม่มีที่อยู่อาศัยขาดความรักความอบอุ่น ลอดจนไม่ได้รับการศึกษาก่อให้เด็กบางคนใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมายกลายเป็นเด็กเร่ร่อน… เกิดปัญหาเด็กยากจนถูกส่งไปขายแรงงานตามโรงงาน หรือถูกล่อลวงไปค้าประเวณี
ปลายปี ๒๕๒๑ โครงการของมูลนิธิเด็กจึงเริ่มก่อตั้งขึ้น เพื่อทำงานด้านการศึกษา การขาดสารอาหารของเด็ก สิทธิเด็กและศิลปวัฒนธรรมเพื่อเด็กยากไร้ในสังคมไทย

ทุกโครงการของมูลนิธิเด็ก จึงอยู่บนหลักการที่ว่า “เด็กต้องมีร่างกาย อารมณ์ จิตใจที่สมบูรณ์ก่อนที่จะก้าวไปสู่ การพัฒนาทางด้านสติปัญญา และสังคม ทุกกิจกรรมเกิดขึ้นเพื่อป้องกันปัญหา และสร้างทางเลือกเพื่อมุ่งไปสู่การสร้างสรรค์สังคม สำหรับเด็กเพื่อให้พวกเขาสามารถพัฒนาได้เต็มที่

h986b2ac.jpg

www.ffc.or.th/

สถานที่ติดต่อ : โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก (Children Village School)
16/1 ม.2 ถ.ลาดหญ้า-ศรีสวัสดิ์ ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190
โทรศัพท์ : 08-9410-4427, 08-9410-4429, 08-9918-3269
โทรสาร : (034) 515-106
E – mail Address : [email protected]
www.ffc.or.th/info/map.php