มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย

Spread the love

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ถือกำเนิดมาจากความคิดริเริ่มของสมาชิกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการก่อตั้งในปี พ.ศ. 2510 ได้กระทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ในหมู่สมาชิกและจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในหมู่แพทย์ มีการประชุมวิชาการ ส่งเสริมการวิจัยเรื่องโรคหัวใจ เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อจากต่างประเทศสมาชิกของสมาคมฯ ตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบต่อผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยากจน และเห็นว่าการก่อตั้งมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย จะทำให้สามารถหาทุนได้มากขึ้น และจะสามารถขยายงานช่วยเหลือผู้ป่วยได้กว้างขวางขึ้น
นอกจากนั้นการก่อตั้งมูลนิธิหัวใจ เพื่อส่งเสริมงานของสมาคมแพทย์โรคหัวใจก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันในหมู่ประเทศสมาชิกของสหพันธ์ สมาคมแพทย์โรคหัวใจนานาชาติ (International Society and Federation of Cardiology) ดังนั้นในการประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2524 จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้จัดตั้ง มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยขึ้น โดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท เป็นทุนเริ่มต้นในการก่อตั้ง มูลนิธิหัวใจฯ และได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 โดยมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า The Heart Foundation of Thailand และได้รับการรับรองจากสหพันธ์สมาคมแพทย์โรคหัวใจนานาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2528 ในปี 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระมหากรุณาให้มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2545

เว็บไซต์www.thaiheartfound.org/
บริจาคwww.thaiheartfound.org/thaiheartdetail.php?id=66

ติดต่อ
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ : 0-2716-6658, 0-2716-6843
โทรสาร : 0-2716-5813
E-mail : [email protected]