มหาอานิสงส์..ทอดกฐินสามัคคี สมทบทุนสร้าง “พระเจดีย์พุทธสิกขีทศพล” (สมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพร

Spread the love
hcce8d20.jpg

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้าง “พระเจดีย์พุทธสิกขีทศพล” (สมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิ)” พร้อมอาคารปฏิบัติธรรมฯ
ณ.สวนพุทธธรรมหลวงปู่ใหญ่ บ้านหัวถนนซอย ๒๑ ถนนโพธิ์พระยาสายเก่า ต.สนามชัย อ.เมือง สุพรรณบุรี

วัตถุประสงค์การจัดสร้าง พระมหาเจดีย์สมเด็จองค์ปฐมฯ

๑.เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันตธาตุ และพระประธาน “สมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิ ปางเปิดโลก” และ “พระแก้วมณีรัตน์” (สมเด็จองค์ปฐมสำเร็จจากหยกพม่า) ให้เป็นที่สักการบูชาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
๒.เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ รูปหล่อพระอริยสาวก รูปเหมือน พระธาตุ เกศา พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย อาทิ เกศาหลวงปู่สรวง ชานหมากหลวงพ่อฤาษีลิงดำ พระธาตุหลวงปู่ดู่ วัดสะแก ไม้กระดานกุฏิหลวงปู่มั่น พระธาตุหลวงตามหาบัว พระธาตุหลวงปู่สอ พันธุโล ฯลฯ รวมถึงธาตุกายสิทธิ์ต่างๆและบรรจุกรุพระเครื่อง สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา
๓. อาคารปฏิบัติธรรมด้านล่างขององค์พระเจดีย์สมเด็จฯ สามารถจุคนได้๕๐๐คน ถือเป็นอาคารหลังใหญ่พอสมควร
๔.การสร้างพระเจดีย์สมเด็จฯ เพื่อเป็นปูชนียสถานสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวร ก่อให้เกิดขวัญกำลังใจ ความร่มเย็นเป็นสุข นำความเป็นสิริมงคลมาสู่ชุมชนและคนทั่วไป ที่ได้มาสักการบูชาหรือปฏิบัติบูชา

ความคืบหน้าโครงการสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จองค์ปฐมและอาคารปฏิบัติธรรมฯ
ขอชี้แจงสองส่วนดังนี้

๑.ในส่วนขององค์พระมหาเจดีย์นั้น ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ยังเหลืองานปั้นหน้าบรรณของฐานจตุมุขทั้ง ๔ด้านขององค์พระเจดีย์และในส่วนของการปูพื้นหินอ่อนขององค์พระเจดีย์รวมถึงการทำกำแพงแก้วล้อมรอบตัวอาคารชั้นบน
๒.ในส่วนของด้านล่างที่จะทำอาคารปฆชฏิบัติธรรมนั้นยังไม่ได้ดำเนินการปูพื้น ก่อผนังติดประตู หน้าต่าง ตีฝ้า ทาสีกล่างคือยังขาดงบประมาณอีกจำนวนมาก ปัจจุบันจึงยังเป็นโครงสร้างอยู่

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีถวายเครื่องสักการบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดร และบวงสรวงเทพยดา
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรฯ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ทอดกฐินสามัคคีเเละถวายผ้าป่ามหาสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพลเเด่พระสงฆ์

ท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระเจดีย์สมเด็จองค์ปฐมฯ ได้ดังนี้

-กองบุญรองประธานอุปถัมป์ กองละ ๕,๐๐๐ บาท
-กองบุญประธานอุปถัมป์ กองละ ๑๐,๐๐๐บาท
-เจ้าภาพสร้างหน้าบรรณ วิหารจตุรมุข ฐานองค์พระเจดีย์ จำนวน ๔ด้าน ร่วมบุญด้านละ ๑๐๐,๐๐๐บาท
-ร่วมบุญตามกำลังทรัพย์ ตามกำลังศรัทธา

(ท่านที่เป็นเจ้าภาพร่วมบุญตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐บาทขึ้นไป จะสลักชื่อของท่านลงในแผ่นหินอ่อน บริเวณที่อันควร ณ องค์พระเจดีย์ฯเป็นที่ระลึกบุญ)

อานิสงส์การสร้างพระเจดีย์สมเด็จองค์ปฐมฯ และสร้างอาคารปฏิบัติธรรม

การสร้างพระเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ฯลฯ ถวายเป็นพุทธบูชานั้น นอกจากจะเป็นการสร้างสิริมงคลอันสูงสุดให้แก่ตนเองแล้ว กล่าวคือ เมื่อสิ้นชีพย่อมไปสู่สุขคติโลกสวรรค์ ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผลโดยง่าย การมีส่วนร่วมบริจาคหรือชักชวนญาติมิตรมาร่วมสร้าง หากกระทำด้วยความเลื่อมใสย่อมได้อานิสงส์มากมาย
ดังเรื่อง พระสุธาบิณฑิยเถระ เพียงท่านใส่ก้อนปูนขาวลงในช่องแผ่นอิฐ ซื่งประชาชนกำลังก่ออิฐสร้างเจดีย์อยู่ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ด้วยจิตใจที่เลื่อมใส อำนาจแห่งบุญนั้นได้บันดาลให้ท่านไปเกิดในสวรรค์ แลโลกมนุษย์ถึง ๙๔ กัปป์ พอมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าสมณโคดม ท่านได้มาบวชในพระพุทธศาสนาและสำเร็จเป็นพระอรหันต์
อีกประการหนึ่ง เมื่อพุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้สักการบูชาระลึกถึงพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ ทั้งด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา ใช้สอยสถานที่และปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา บุญนั้นย่อมสะท้อนกลับเป็นพูนทวี สู่ผู้เสียสละ ความรู้ ความสามารถ และกำลังทรัพย์ ให้ได้รับผลเป็นความสันติสุข และสมบูรณ์ บริบูรณ์ ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และพระนิพพานสมบัติ เป็นที่สุด
อานิสงส์ของการทอดกฐิน
หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ท่านเคยเทศน์ไว้ว่า ” การถวายวันนี้ทั้งหมด เมื่อวานก็ดี วันนี้ก็ดีจะเป็นเงินก็ตาม จะเป็นของก็ตาม ถือว่าทุกอย่าง เป็นอานิสงส์กฐิน…”
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ. อุทัยธานี ท่านเคยเทศน์ไว้ว่า..การทอดกฐินครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า นอกจากจะเป็นเทวดา เป็นนางฟ้า เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีแล้ว บุคคลที่ทอดกฐินครั้งหนึ่งในชีวิต จะปรารถนาพระโพธิญาณก็ย่อมได้!!!…..นั่นก็หมายความว่า จะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ จะปรารถนาเป็นอัครสาวกก็ได้ จะปรารถนาเป็นมหาสาวกก็ได้ จะปรารถนานิพพานเป็นพระอรหันต์ปกติก็ได้
ฉะนั้น การทอดกฐินแต่ละคราว ขอบรรดาท่านพุทธบริษัท โปรดทราบถึงอานิสงส์ คนที่เคยทอดกฐินแล้วแต่ละครั้ง รวมความว่า ถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด คำว่ายากจนเข็ญใจ จะไม่มีแก่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกชาติ
คัดลอกจากหนังสือ สนทนาธรรม เล่ม ๑ ของพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) วัดจันทาราม(ท่าซุง) จ.อุทัยธานี
…………………………………………………………….

ติดต่อร่วมบุญได้ที่

พระอาจารย์ธนพล ธนพโล
สวนพุทธธรรมหลวงปู่ใหญ่
ซ.๒๑ บ้านหัวถนน
ถ.โพธิ์พระยาสายเก่า หมู่ ๑
ต.สนามชัย อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาสุพรรณบุรี
๕๙๑-๒๔๙๔๓๕-๓
พระธนพล ธนพโล
(SmS แจ้ง ๐๘๖๘๐๓๒๐๐๑)

หมายเหตุ….
-งบประมาณที่ยังขาดในการสร้างพระเจดีย์สมเด็จองค์ปฐมเเละตัวอาคารปฏิบัติธรรม รวมค่าตบเเต่งตัวเก็บงานตัวอาคารฯทั้งหมดประมาณ ๔๐๐๐,๐๐๐บาท(สี่ล้านบาท)อาจมีเปลี่ยนเเปลงตามราคาขึ้นลงของวัสดุเเละเเรงงาน
-การบอกบุญของสวนพุทธธรรมฯ นั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดเสมอมาว่า บอกบุญจริง สร้างจริงและมีการนำเสนอความคืบหน้าการก่อสร้างมาโดยตลอดทุกโครงการ