พระพุทธเจ้า, สมเด็จโตฯ และพญายมราช มาบอกหลวงพ่อฤๅษีเรื่องการอุทิศ​ส่วนกุศล

Spread the love

พระพุทธเจ้า, สมเด็จโตฯ และะพญายมราช
มาบอกหลวงพ่อฤๅษีเรื่องการอุทิศส่วนกุศล

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
วัดท่าซุง อุทัยธานี ได้อธิบายไว้ว่า….

ข้อที่ 1 ในขณะที่ท่านเข้ากรรมฐานอยู่นั้น “สมเด็จโตฯ”
ได้มาบอกว่า….

“คุณ คนที่เกิดมาในโลกนี้นะ ที่จะไม่ทำความชั่วเลย
นั้น ไม่มี ในเวลาขณะที่ใกล้จะตาย กรรมนิมิตทั้งที่
เป็นบุญ และเป็นบาป ก็จะมาคอยให้ผล
จะเป็นเสียงบ้าง เป็นภาพบ้าง นับว่าเป็นอันตรายมาก
สำหรับคนที่ทำบาปมาแล้ว…. ฉะนั้น…. การทำบุญ
ทุกครั้ง จึงสมควรแนะนำเขา ให้อุทิศส่วนกุศล
ให้แก่เจ้ากรรม นายเวร ของเขาด้วย บาปกรรม
จะได้เบาลง ฝ่ายบุญก็จะชนะ นำเขาไปสู่สุขคติได้.

ข้อที่ 2 ท่าน “พญายมราช” มาบอกกับท่านว่า….

“ลูกหลานของท่าน ก็เหมือนลูกหลานของผม ผมก็รัก
เป็นห่วงทุกคน แต่ในเมืองผีนี้ ไม่มีการเล่นพรรค เล่นพวก
หรือเล่นเงิน เหมือนในเมืองมนุษย์ ผิดก็ว่ากันไปตามผิด
ถูกก็ว่ากันไปตามถูก ตรงไปตรงมา…. ถ้าพวกเขาตายไป
และมาถึงที่นี่แล้ว ผมจะถามถึงความดีที่ทำไว้ 3 ครั้ง
ถ้านึกไม่ออก บอกไม่ได้ ก็จำเป็นต้องเอาไปลงนรกทั้งหมด….

ฉะนั้น…. ขอให้แนะนำพวกเขาว่า เมื่อทำบุญแล้ว ให้ตั้งใจ
อุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล ให้แก่ เทพเจ้าที่รักษาตัวของเขา
และเทพเจ้าทุก ๆ พระองค์ ทั่วสากลพิภพ และพญายมราช
ด้วย แล้วก็ขอให้พญายมราชเป็นสักขีพยาน เท่านี้แหละ
ถ้าเขาตายมาแล้ว หากถามเขา เขานึกไม่ได้ ก็จะได้บอกให้
เขาก็จะได้ไปสู่ที่ดีก่อน…. องค์หลวงพ่อฯ ถามว่า คำอุทิศ
แบบนี้ ใช้ได้เฉพาะญาติของเราเท่านั้นหรือ ? พญายมราช
บอกว่า ใช้ได้ทั้งหมด ใครจะใช้ก็ได้.

ข้อที่ 3 การอุทิศส่วนกุศลให้คนที่ตายไปแล้ว เป็นญาติก็ดี
ไม่ใช่ญาติก็ดี นั้น องค์หลวงพ่อฯ เห็นเองว่า….

คนส่วนมากทำบุญไปแล้ว ก็เจาะจงให้แต่ญาติ
พวกที่ไม่ใช่ญาติ ตั้งใจมารับบุญ มาแล้วก็ไม่ได้
เขาไม่เจาะจงให้ ก็ต้องเศร้ากลับไป “บุญ”
เป็นของไม่หมด ฉะนั้น…. เราควรอุทิศส่วนกุศล
ให้ทั้งที่เป็นญาติ และไม่ใช่ญาติ วิญญาณทั้งปวงที่มา
จะได้มีความสุขถ้วนหน้า

ข้อที่ 4 บทสุดท้าย ที่ขอให้ถึงซึ่งพระนิพพาน
ในชาติปัจจุบันนี้ ด้วยเถิด นั้น

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านได้เสด็จมาบอก
แก่องค์หลวงพ่อฯ ว่า….

คนที่ไปสอนให้แก่พวกเขาทั้งหลาย ที่ให้อธิษฐานว่า
ขอให้ถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตกาล โน้นเทอญ นั้น
มันจะไปถึงได้อย่างไรสักทีละ เกิดมาแต่ละชาติ ๆ
ก็อธิษฐานอย่างนี้ มันก็คดมา คดไป จนหาไม่เจอ….

ฉะนั้น…. ให้คุณไปแนะนำชาวพุทธของเราใหม่ว่า
ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้
ขอผลบุญนี้ จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึง
พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ ด้วยเทอญ
ถ้าผู้ใดฉลาดก็จะเข้าพระนิพพานในชาตินี้ได้
ถ้าไม่ฉลาด ก็จะได้รวดเร็วกว่า ขอให้ถึงใน
อนาคตกาลข้างหน้า นั้น แล.