ผ้าป่า ๑๐๐ กอง สืบต่ออายุวิทยุโทรทัศน์หลวงตา:​บูชาพระคุณ ๑๐๐ ปี ชาตกาล

Spread the love

ผ้าป่า ๑๐๐ กอง สืบต่ออายุวิทยุโทรทัศน์หลวงตา

เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาลองค์หลวงตา

ท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าบ้านตาด หรือโอนปัจจัยร่วมบุญได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี บัญชีออมทรัพย์หมายเลข 510-4-30777-8 ชื่อ “ผ้าป่า ๑๐๐ ปี ชาตกาลหลวงตา –สืบต่ออายุวิทยุโทรทัศน์ โดย หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน พระอาจารย์บำรุง นวพโล และพระอาจารย์รัฐวีร์ ฐิตวีโร” 

(สำหรับท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญแต่มิได้ประสงค์จัดเป็นกองผ้าป่ากองละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ท่านสามารถร่วมสมทบกับผู้อื่น หรือร่วมบุญที่วัดป่าบ้านตาด หรือโอนเข้าบัญชีตามรายละเอียดข้างต้นได้เช่นกัน บัญชีดังกล่าวจะปิดในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 โดยโอนปัจจัยทำบุญทั้งหมดรวมลงในบัญชีของมูลนิธิเสียงธรรมฯ เพื่อให้งานเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ของหลวงตาเป็นไปอย่างต่อเนื่องประจำทุกปี เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยว เป็นเข็มทิศทางเดินที่ถูกต้องของพี่น้องชาวไทยสืบทอดเป็นมรดกธรรมสู่ลูกสู่หลานตลอดไป)

=====================================

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์องค์หลวงตาฯ นำโดยหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ ประธานคณะสงฆ์และประธานมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์ฯ ขอนอบน้อมบูชาคุณองค์หลวงตาที่ได้เมตตาพร่ำสอนธรรมะทุกขั้นทุกระดับอย่างไม่อาจพรรณาได้หมดสิ้น ธรรมเทศนาขององค์ท่านแม้นมีอยู่มากมายเพียงใด แต่หากขาดการเผยแผ่ก็ย่อมจะเสียประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ชนเป็นอันมาก การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชาติบ้านเมืองขององค์ท่านในทางวัตถุแม้จะยิ่งใหญ่เพียงใดชนิดไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน แต่กระนั้นองค์หลวงตายังให้ความสำคัญด้อยไปกว่าธรรมะที่หลั่งไหลเข้าสู่จิตใจปวงชน

“คราวนี้ที่เด่นก็คือ ธรรมะได้เข้าสู่จิตใจของประชาชนในเวลาช่วยชาติ สำหรับวัตถุเราไม่ค่อยคิดเท่าไรนัก เราคิดไว้ว่าคราวนี้คราวธรรมะจะเข้าสู่หัวใจคนชาวพุทธเรา ก็เข้าจริงๆ เพราะเราเห็นหัวใจยิ่งกว่าวัตถุ ที่ออกช่วยชาติคราวนี้ ประกาศสอนธรรม ธรรมนั่นละเข้าสู่ใจ เวลานี้ก็ตั้งร้อยกว่าสถานีวิทยุ วิทยุตั้งร้อยกว่าสถานีที่ธรรมะออกให้ประชาชนทั้งหลายได้ยินทั่วถึงกัน ธรรมะที่เราแสดงนี้เป็นธรรมะที่ถอดออกมาจากหัวใจจริงๆ ถอดออกมาจากหัวใจๆ สอนเข้าสู่หัวใจๆ”

บัดนี้องค์หลวงตาได้นิพพานจากพวกเราไปแล้ว แต่ “เสียงธรรม” ทางวิทยุ และ “กิริยาธรรม” ทางโทรทัศน์ขององค์ท่านยังเหลืออยู่ สื่อธรรมะขององค์หลวงตาจึงเป็น “มรดกธรรม” หรือ “รอยธรรม” เพียงรอยเดียวที่ลูกหลานจะมีโอกาสได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังและได้สัมผัสองค์จริงของท่าน ธรรมะขององค์ท่านเป็นอัศจรรย์สามารถหล่อหลอมจิตใจของลูกหลานชาวพุทธทั้งในวันนี้และในอนาคตกาล ให้พอจะมีที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวได้บ้างโดยเฉพาะเมื่อชีวิตประสบภาวะวิกฤตหรือมรสุมทางจิตใจ ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือธรรมเทศนาขององค์ท่านสามารถยกระดับจิตใจด้วยจิตตภาวนาจากปุถุชนยกระดับขึ้นเป็นกัลยาณชน และจากกัลยาณชนยกระดับขึ้นเป็นพระอริยบุคคลถึงที่สุดแห่งธรรมได้อย่างแท้จริง

องค์หลวงตาจากพวกเราไปแล้วหนหนึ่งแม้จะพยายามเยียวยารักษาอย่างไรก็ไม่อาจเหนี่ยวรั้งธาตุขันธ์ขององค์ท่านให้ดำรงอยู่เพื่อเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลานอีกต่อไปได้ แต่ทว่านับแต่นี้เป็นต้นไป พวกเราจะไม่ยอมให้องค์หลวงตาต้องพรากจากพวกเราไปอีกเป็นครั้งที่สอง พวกเราศิษยานุศิษย์องค์หลวงตาทั้งปวงจะร่วมจับมือเป็นหนึ่งเดียวกันให้สมดั่งโอวาทธรรมครั้งสุดท้ายที่องค์ท่านแสดงไว้ พวกเราจึงมีสามัคคีธรรมกล่าวคำปวารณาตัวต่อรูปเหมือนองค์หลวงตาโดยพร้อมเพรียงกันนับตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหาอุดมมงคลอันสูงสุดครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาลขององค์หลวงตา เป็นต้นไปว่า

“ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอกล่าวปวารณาตัว ต่อรูปเหมือนองค์หลวงตาในวันนี้ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาลองค์หลวงตา นับเป็นวันมหาอุดมมงคลอันสูงสุดว่า ตราบที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ ข้าพเจ้าทั้งหลายจะช่วยกัน ปกป้องรักษามรดกธรรมขององค์หลวงตายิ่งชีวิต และขอปวารณาตัวด้วยว่า จะสละทุนทรัพย์ทำบุญสืบต่ออายุ วิทยุและโทรทัศน์ขององค์หลวงตา อย่างต่อเนื่องตามกำลังความสามารถ เป็นประจำทุกปีไม่ให้ขาด โดยอย่างน้อยถือเอา วันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันแสดงสามัคคีธรรม เนื่องในวันนี้เป็นวันเกิดของมหาบุรุษ พระอรหันตสาวกผู้นำธรรมะเข้ากอบกู้บ้านเมือง ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายต่างได้อาศัยผืนแผ่นดินนี้ ทำมาหากินและกินอยู่หลับนอน ทั้งใช้บำเพ็ญภาวนาหาทางพ้นทุกข์ จึงเป็นหนี้ชีวิตและเป็นหนี้บุญคุณขององค์หลวงตาแบบไม่รู้จบสิ้น ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงขอบำเพ็ญทานกองนี้ เพื่อตอบแทนและบูชาพระคุณของท่าน ข้าพเจ้าทั้งหลาย จักพยายามช่วยกัน ประคับประคองวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชา ถวายแด่องค์หลวงตา ให้ยังธาตุยังขันธ์อยู่ได้ เพื่อให้ “รอยธรรม” ทางสื่อของท่าน จะได้เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเรา อย่างต่อเนื่องยืนยาวตลอดไป ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงถือเอาวันสำคัญ ในวโรกาส ๑๐๐ ชาตกาลในปีนี้ เป็นปีปฐมฤกษ์ร่วมกัน กล่าวคำสัตยาธิษฐาน ที่จะปกป้องรักษา และสืบต่ออายุวิทยุโทรทัศน์หลวงตา อย่างเด็ดเดี่ยวจริงจัง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอผลานิสงส์ทั้งหลายเหล่านี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข และเพื่อมรรคผลนิพพาน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย และญาติมิตรของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้น ขอให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดถึงธรรมสารสมบัติ ตลอดสิ้นกาลนานด้วยเทอญ”

สำหรับในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ในปีนี้ คณะศิษยานุศิษย์ได้ตกลงพร้อมใจกันจัด“ผ้าป่า ๑๐๐ กอง กองละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท สืบต่ออายุวิทยุโทรทัศน์หลวงตา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงธรรมและโทรทัศน์หลวงตา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในแต่ละปีเกือบ ๑๐ ล้านบาท (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ :๘.๔๐ ล้านบาทประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่สำคัญ อาทิ ค่าเช่าสัญญาณดาวเทียมปีละ ๔.๗๙ ล้านบาท ค่าไฟฟ้า ๐.๘๒ ล้านบาท เงินเดือนเจ้าหน้าที่ ๐.๙๒ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและอื่นๆ ๑.๘๗ ล้านบาท) ทั้งนี้เพื่อธำรงรักษามรดกธรรมที่องค์ท่านเมตตามอบไว้ให้ลูกหลาน และเพื่อสืบต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยองค์หลวงตาให้มีอายุยืนยาวต่อเนื่องตลอดไป

ท่านสามารถร่วมทำบุญ “ผ้าป่า ๑๐๐ กอง สืบต่ออายุวิทยุโทรทัศน์หลวงตา” ได้ที่วัดป่าบ้านตาด หรือโอนปัจจัยร่วมบุญได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ชื่อ “ผ้าป่า ๑๐๐ ปี ชาตกาลหลวงตา – สืบต่ออายุวิทยุโทรทัศน์ โดย หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน พระอาจารย์บำรุง นวพโล และพระอาจารย์รัฐวีร์ ฐิตวีโร” หมายเลขบัญชี 510-4-30777-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี

(บัญชีดังกล่าวจะปิดในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 โดยโอนปัจจัยทำบุญทั้งหมดรวมลงในบัญชีของมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ สำหรับการดำเนินงานเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ให้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้องค์หลวงตาและพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยว เป็นเข็มทิศทางเดินที่ถูกต้องของพี่น้องชาวไทยสืบทอดสู่ลูกสู่หลานตลอดไป)

อย่างไรก็ตาม สำหรับท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญแต่มิได้ประสงค์จัดตั้งเป็นกองผ้าป่ากองละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ท่านสามารถร่วมสมทบกับผู้อื่น หรือร่วมบุญที่วัดป่าบ้านตาด หรือโอนเข้าบัญชีตามรายละเอียดข้างต้นได้เช่นกัน

ด้วยผลานิสงส์ที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมบุญและอนุโมทนาบุญแห่งธรรมทานนี้ นอกจากจะเป็นพลวปัจจัยเกื้อหนุนให้ท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จในกิจการงานทั้งทางโลกและทางธรรมดังผลานิสงส์ที่ได้กล่าวปวารณาไว้แล้วนั้น ยังหนุนนำให้สถานีวิทยุเสียงธรรมและโทรทัศน์หลวงตามีความมั่นคงยืนยาว เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแก่ลูกหลานรุ่นแล้วรุ่นเล่าตลอดกาลนานด้วยเทอญ

ข้อสังเกตและคำแนะนำ

๑. คณะสงฆ์ไม่ประสงค์ให้กระทำการในลักษณะเรี่ยไรกวนบ้านกวนเมืองและมิใช่การบังคับแต่อย่างใด การทำบุญผ้าป่าบำเพ็ญทานในครั้งนี้คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ทั้งปวงล้วนทำอย่างสุดหัวใจยึดถือปฏิปทาขององค์หลวงตาฯ ที่ได้เมตตาพาดำเนินมาเป็นสำคัญ ความร่วมแรงร่วมใจและความสามัคคีพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้เกิดขึ้นจากความกตัญญูกตเวทิตาคุณที่มีต่อองค์หลวงตาโดยถ่ายเดียวเท่านั้น

๒. หากคณะศิษยานุศิษย์สามารถจัดเป็น “ต้นผ้าป่า” ที่มีรูปแบบคล้าย “ผ้าป่าช่วยชาติ” ได้ ก็จะเป็นภาพที่ดูสวยสดงดงามย้อนรำลึกความหลังถึงความสำเร็จและคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกและประวัติศาสตร์ชาติไทยที่บุคคลหนึ่งจะสามารถกระทำประโยชน์ต่อบ้านเมืองได้ด้วยใจบริสุทธิ์และด้วยความเสียสละถึงขนาดนี้ผ่าน “ต้นผ้าป่าช่วยชาติ” ทั้งนี้เพื่อเป็นคติตัวอย่างแก่ลูกหลานที่ไม่มีโอกาสได้พบเห็นให้ได้สัมผัสผ่านตาเป็นเครื่องเตือนใจในยามที่ชาติประสบกับภาวะวิกฤติจะได้เสียสละร่วมแรงร่วมใจยึดถือหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นหลักชัยแห่งการก้าวเดินเช่นเดียวกับที่องค์หลวงตาได้เมตตานำมาจนชาติพ้นจากวิกฤตได้ในที่สุด

www.luangta.com/info/news_tex…s_id=491&type=