ผ้าป่า ๑๐๐๐ กองๆละ ๕๙๙บาท เพื่อก่อตั้งกองทุน เพื่อพระสงฆ์ สามเณรในถิ่นทุรกันดาร

Spread the love

เลขที่ คสว. ๐๔๖๕๗/๒๒๘ เล่มที่ ๐๒๓

ศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ในถิ่นทุรกันดาร พร้อมด้วย วัดสองเปย ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมบุญ ผ้าป่า ๑,๐๐๐ กอง เพื่อก่อตั้งกองทุน เพื่อพระสงฆ์สามเณรในถิ่นทุรกันดาร
ซึ่งทางวัดสองเปย ได้ตั้ง มโนปนิธาน ในการ อนุเคราะห์สงเคราะห์ พระสงฆ์สามเณร ที่จำพรรษาในถิ่นทุรกันดาร ในด้านต่างๆดังนี้
๑ . ด้านการศึกษา ได้มอบกองทุน แด่พระสงฆ์ สามเณร กว่า ๒๐๐ กองทุน เพื่อการศึกษาต่อในระดับมัธยม ปริญญาตรี นักธรรม บาลี
๒. ด้านบูรณะศาสนสมบัติ ช่วยเหลือคณะสงฆ์ ด้านการพํฒนาวัด สำนักสงฆ์ ทำนุบำรุงศาสนวัตถุ
ศาสนสถาน
๓.จัดกิจกรรมอบรมจริยธรรม คุณธรรม เผยแพร่พระพุทธศาสนา ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ตำบลน้ำไผ่ ตำบลห้วยมุ่น
๔. เป็นหลักในการ ช่วยเหลือพระสงฆ์ ทุกเรื่อง เวลาเกิดภัยพิบัติ ต่างๆ เป็นหน่วยงานแรกที่ไป ถึง และให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ทั้งสำรวจความเสียหาย และ จัดส่งบุคลากร ให้การช่วยเหลือได้ทันการณ์
บัดนี้ทางศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ขาดแคลนงบประมาณอย่างมากที่จะทำการดังกล่าวได้ต่อ เนื่องจากยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ หรือหน่วยงานใดๆ จึงมีมติ จากคณะกรรมการ วัดสองเปย คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ในถิ่นทุรกันดาร ในการบอกบุญจัดตั้งกองทุน ในครั้งนี้ โดยจัดตั้งกองบุญ จำนวน ๑,๐๐๐ กองบุญ เพื่อรวบรวมปัจจัยเพื่อ ตั้งเป็นกองทุน ฉุกเฉินในทุกกรณี โดยตั้งกองทุน

กองบุญละ ๕๙๙ บาท
สมทบกองบุญได้ที่ พระอธิการบัญชา มหาวายาโม เจ้าอาวาสวัดสองเปย
สอบถามโทร 084-7020194 หรือส่งอีเมล์ มาที่สำนักงานศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ในถิ่นทุรกันดาร
[email protected]
โดยท่านสามารถ โอนปัจจัยร่วมบุญได้ที่ บัญชี พระบัญชา มหาวายาโม (ศูนย์ช่วยเหลือฯ)
ธ.กรุงไทย สาขาอำเภอน้ำปาด เลขที 5370072655 ประเภทออมทรัพย์

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

พระอธิการบัญชา มหาวายาโม
เจ้าอาวาสวัดสองเปย /ประธานกรรมการ ศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ ฯ

โปรด แจ้งชื่อเพื่อรับใบอนุโมทนาบัตร ทุกรายการร่วมบุญ [email protected]