ประวัติ พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร

Spread the love
h4c7ebc5.jpg

พระอาจารย์ลี ธัมมธโร 
วัดอโศการาม จ. สมุทรปราการ

นามเดิม ชาลี นารีวงศ์
บิดา ปาว นารีวงศ์
มารดา พ่วย นารีวงศ์
เกิด วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๙ ปีมะเมีย
ที่บ้านหนองสองห้อง ต. ยางโอภาส อ. ม่วงสามสิบ จ. อุบลราชธานี

อุปสมบท
เมื่ออายุครบ ๒๐ ปี ก็ได้อุปสมบท เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ปีฉลู เป็นพระภิกษุฝ่ายมหานิกาย

การจาริกเพื่อศึกษาธรรมปฏิบัติ 
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ ได้เดินทางไปพบพระอาจารย์มั่น ที่วัดบูรพา จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อศึกษาธรรม ปรากฏว่า ขณะนั้น ท่านอาจารย์มั่น กำลังอาพาธอยู่ แต่ก็ได้แนะนำให้ไปศึกษา กับพระอาจารย์สิงห์ จันตยาคโม และพระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล ที่วัดบ้านท่าวังหิน

การญัตติธรรม 
ใน พ.ศ. ๒๔๗๐ ได้ติดตามพระอาจารย์มั่น ท่องเที่ยวไปในที่วิเวกต่างๆ เพื่อบำเพ็ญเพียรภาวนา เป็นเวลาถึง ๔ เดือน จึงได้ตัดสินใจไปญัตติเป็นพระภิกษุธรรมยุติกนิกาย ที่วัดบูรพา โดยมีพระบัญญา พิศาลเถร (หนู) วัดสระปทุม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์เพ็ง วัดไต้ จังหวัด อุบลราชธานี เป็นพระกรรมวาจารย์

สมณศักดิ์ 
ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะในนาม “พระสุทธิธรรมรังคัมภีรเมธาจารย์” เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐

มรณภาพ
ได้อาพาธและมรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่วัดอโศกการาม จ. สมุทรปราก