ประวัติ พระสมันตภัทรโพธิสัตว์

Spread the love
h33873c1.jpg

พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ (สันสกฤต: Samantabhadra; ทิเบต: Kun-tu bzang-po; มองโกเลีย: Qamugha Sain, จีน: 普賢菩薩 พินยิน: Pŭxián púsà; ญี่ปุ่น: Fugen bosatsu; เวียดนาม: Phổ Hiền Bồ Tát) เป็นพระโพธิสัตว์ในกลุ่มตถาคตโคตรของพระไวโรจนพุทธะ ชื่อของพระองค์ท่านแปลว่า ดี รุ่งเรือง หรือเป็นมงคล ท่านมักปรากฏในพุทธมณฑลในฐานะตัวแทนของพระไวโรจนพุทธะ จึงเป็นตัวแทนของความกรุณาและสมาธิที่ดิ่งลึก

รูปลักษณ์

ในงานทางพุทธศิลป์ ท่านมักจะปรากฏตัวคู่กับพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ ในญี่ปุ่น ท่านนั่งบนช้างสวมเครื่องทรงแบบเจ้าชาย มือซ้ายถือจินดามณี มือขวาอยู่ในท่าคิด ในทิเบต ภาพวาดของท่านมีกายเป็นสีน้ำเงินเข้มหรือสีเหลือง นั่งขัดสมาธิเพชร มือประสานกันบนตัก ถ้าอยู่ในท่ายืน มือขวาถือดอกบัวทั้งก้านพร้อมจินดามณี มือซ้ายถือวัชระ ในจีน ท่านมีชื่อจีนว่า โผวเฮี้ยง เป็นรูปชายหนุ่มแต่งกายอย่างชาวจีนโบราณ นั่งบนช้างเผือก

ปณิธานของพระสมันตภัทร

พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ได้ตั้งปณิธานไว้ 10 ประการ ปรากฏอยู่ในคัณฑวยูหสูตร ซึ่งเป็นเหตุให้ท่านได้รับการยกย่องในฐานะพระโพธิสัตว์ที่มีจริยาวัตรงดงามปณิธาน 10 ประการ ได้แก่

  1. เคารพพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
  2. ยกย่องพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
  3. สักการบูชาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
  4. สารภาพความผิดที่ทำมาในอดีตทั้งหมด
  5. ตั้งมุทิตาจิต อนุโมทนาในความดีและความเจริญของผู้อื่น
  6. วิงวอนให้พระพุทธเจ้าสั่งสอนธรรม
  7. วิงวอนให้พระพุทธเจ้าสถิตอยู่ในโลก
  8. ปฏิบัติตามหลักธรรมสม่ำเสมอ
  9. ช่วยเหลือสรรพสัตว์เป็นนิจ
  10. อุทิศความดีที่ตนทำไว้เพื่อความรู้แจ้งและเพื่อบุคคลอื่น