บุญชำระหนี้สงฆ์ รับบริจาค อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็กฯ สร้าง “อุโบสถ”

Spread the love

***บุญสร้างโบสถ์ หาทำยาก บุญหนักศักดิ์ใหญ่ ที่วัดนี้ไม่เคยมีอุโบสถมาก่อนเลย ถึง 700 กว่าปี***

กระทู้หลัก กด!
palungjit.org/threads/วัดโบราณ-ไม่มีอุโบ…ุโบสถ.569454/page-8​

อานิสงส์จะรวยไม่รู้ตัว..บุญถวายดิน หิน ปูน ทราย เหล็ก เข้าวัด สร้างอุโบสถ

ขอประชาสัมพันธ์ งานบุญ งานมหากุศล สร้างอุโบสถล้านนา ที่มีอานิสงส์มาก สูงส่งด้วยอำนาจ วาสนา มหาบารมี มีบุญล้นฟ้า ถึงผู้มีบุญ บุญบารมี มีกำลังทรัพย์ มีแรงศรัทธา อันยิ่งใหญ่ เป็นเจ้าภาพ สร้างอุโบสถล้านนา ถวายไว้ในพระพุทธศาสนา เป็นหลังแรก ของวัด วัดทุ่งอ้อ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ วัดมีวิหารไม้โบราณสถานที่เก่าแก่ อายุถึง 700 กว่าปี ปัจจุบันนี้ วัดไม่มีอุโบสถ วัดยังไม่สมบูรณ์ และขาดเจ้าภาพ หัวเรือใหญ่ ที่จะเริ่มขึ้นงานลงวางแผนผังขึ้นโครงสร้างหลักๆฐานอุโบสถในวันนี้ จึง ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาหน้าบุญทุกท่าน ร่วมมหาบุญ มหาบารมีที่ยิ่งใหญ่ ขอเชิญท่านเศรษฐีใจบุญ นายทุนใจดี คหบดี ผู้มีบุญบารมีทั้งหลาย และเจ้าของกิจการ ห้างร้าน บริษัท พนักงาน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ญาติธรรมทั้งหลาย ร่วมทำบุญชำระหนี้สงฆ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาค อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ เหล็ก เพื่อสร้างฐานโบสถ คานล่าง เสามงคล จำนวน 32 ต้น ตามกำลังศรัทธา ดังต่อไปนี้ ( สั่ง ตามหน้างาน ที่ ลงมือทำทันที )

1. เป็นเจ้าภาพ หิน จำนวน 5 คิว หนึ่งลำ จำนวนเงิน 2900 บาท

2. เป็นเจ้าภาพ ทราย 5 คิว หนึ่งลำ จำนวน 1900 บาท

3. เป็นเจ้าภาพ ปูนซีเมนต์ ตราเสือ ปอร์ต แลนด์ จำนวน 30 ถุง 4500 บาท

4.เป็นเจ้าภาพ เหล็กขนาดต่างๆ วางคาน ฐาน และเสา อุโบสถ ขนาด 16 มิล เส้นละ 350 บาท

5.ดินถม

เชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง “อุโบสถล้านนา” ตามเจตนาศรัทธา ดังนี้

1. ปูนซีเมนต์ ตราเสือ ถุง ละ 150 บาท

2. อิฐเเดง (อิฐมอญ) จำนวน 50,000 ก้อนๆแรก ก้อนละ 2 บาท

3. เหล็ก จำนวน เส้นๆละ 220 บาท ยังต้องการจำนวนมาก

4. ทรายหยาบ คิวๆละ 400 บาท ยังต้องการจำนวนมาก

5. ทรายละเอียด คิวๆละ 400 บาท ยังต้องการจำนวนมาก

6. หิน คิวๆละ 500 บาท ยังต้องการจำนวนมาก

7. ร่วมบุญตามเจตนาศรัทธา สร้างฐานอุโบสถ ตารางเมตรละ 999 บาท

8. เป็นเจ้าภาพ เสาอุโบสถ จำนวน 32 ต้น ต้นละ 9,999 บาท

9..เป็นเจ้าภาพ เหล็กขนาดต่างๆ วางคาน ฐาน และเสา อุโบสถ จำนวน 135,450 บาท

ทุกท่านสามารถ แจ้งความจำนงแห่งกองบุญนี้หรือร่วมทำบุญชำระหนี้สงฆ์ ในการสร้าง อุโบสถล้านนา ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 408 – 489071- 4 สาขาหางดง ชื่อบัญชี วัดทุ่งอ้อ เพื่อสร้างอุโบสถ โทร.094- 496- 3333

อานิสงส์ของการชำระหนี้สงฆ์ ในการสร้างอุโบสถล้านนา

—สมัยนี้ การสร้างวัด ต้องอาศัยกำลังทรัพย์และกำลังคนมหาศาล เพราะต้องสร้างวัดให้เพียบพร้อมด้วยสถานที่ร่มรื่น มีอาคารโรงเรือนมากมาย โดยเฉพาะมีโรงอุโบสถ หรือโบสถ์ สถานที่ที่จะต้องใช้ เพื่อการทำสังฆกรรมสำคัญๆหลายอย่าง อาทิ การให้การอุปสมบทแก่กุลบุตร การสวดทำอัพภานกรรม การสวดญัตติทุติยกรรมวาจา การสวดญัตติจตุตถกรรมวาจา ฯลฯ ของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา

—เนื่องจากโบสถ์ ที่สร้างขึ้นทุกวันนี้ คณะสงฆ์สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้หลายอย่างคือ เป็นอาคารอเนกประสงค์ รวมทั้งใช้เป็นที่ประชุมที่แสดงธรรม ที่ฝึกอบรมสมาธิภาวนา ที่สวดมนต์ ทำวัตรเช้าค่ำ และที่พักอาศัยชั่วคราว สำหรับต้อนรับพระอาคันตุกะ เป็นต้น เพราะฉะนั้น ผู้ที่สร้างโบสถ์ถวายพระสงฆ์ จึงได้บุญกุศลมากมาย ทั้งชาตินี้และชาติหน้า กล่าวคือ

—ชาตินี้ ผู้มีศีลเป็นพื้นฐาน ที่ถวายโรงอุโบสถ ย่อมได้ความปลื้มปีติสุขอย่างสูง เมื่อได้ทราบว่า พระสงฆ์ได้ใช้โรงอุโบสถที่ตนสร้างถวายอย่างคุ้มค่า เกียรติคุณของผู้ถวายย่อมฟุ้งขจรไกล ผู้ถวายย่อมได้ สดับพระธรรมเทศนา เพิ่มพูน ศีล สมาธิ ปัญญา ทำให้จิตใจสะอาด สว่าง สงบสุขได้มากขึ้น แม้จะสิ้นชีพก็ไม่หลงทำกาลกิริยา(ตาย) ย่อมมีอารมณ์ยึดมั่นในกุศล เป็นอาสันนกรรมที่ดี

—ชาติหน้า ถ้าผู้ถวายโรงอุโบสถ ยังมีกิเลสอยู่ถึงแก่กรรมลง เขาย่อมได้ไปเกิดในกำเนิดที่ดี มีความสะดวกสบายที่เรียกว่า สุคติโลกสวรรค์ อันเพียบพร้อมด้วยสิ่งที่ประเสริฐ ที่พึงพอใจ อันเป็นฝ่ายโลกิยสมบัติและจะได้บรรลุคุณธรรมต่างๆ อาทิ ฌาน อภิญญา อริยมรรค อริยผล และกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเป็นที่สุด

*บุญสร้างโบสถ์ หาทำยาก บุญหนักศักดิ์ใหญ่ ที่วัดนี้ไม่เคยมีโบสถ์มาก่อนเลย พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบท้าวสักกเทวราชและเทวดาทั้งหลายที่มาทูลถามว่า

—” การให้อะไร ชนะการให้ทั้งปวง

—รสแห่งอะไร ชนะรสทั้งปวง

—ความยินดีในอะไร ชนะความยินดีทั้งปวง

—ความสิ้นไปแห่งอะไร ชนะทุกข์ทั้งปวง”

*พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตอบว่า……..

—สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ

—สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาติ

—สพฺพรตึ ธมฺมรติ ชินาติ

—ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺขํ ชินาติ

—การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง

—รสแห่งธรรม ชนะรสทั้งปวง

—ความยินดีในธรรม ชนะความยินดีทั้งปวง

—ความสิ้นไปแห่งตัณหา ชนะทุกข์ทั้งปวง

—ผู้ใดให้ธรรมเป็นทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คน….

คำอธิษฐาน ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ สร้างอุโบสถ จบเงินทำบุญ

ข้าพเจ้า (ชื่อ – นามสกุล)……………………ขอน้อมเอาผลบุญทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากชำระหนี้สงฆ์ (ถวายปัจจัย อิฐ หิน ดิน ทราย เหล็ก สิ่งของ ฯลฯ )ในครั้งนี้หรือวันนี้ เมื่อเวลา ….. สถานที่… (ในกรณีที่ไม่ได้กล่าวอุทิศ ในสถานที่ทำบุญนั้น แต่กลับมากล่าวอุทิศในที่พัก ที่บ้าน ในภายหลัง) อุทิศให้แก่……………… (กล่าวอุทิศตามปกติ)

ขออานิสงส์ผลบุญนี้ จงเป็นพละปัจจัยให้ข้าพเจ้า…..(ชื่อและนามสกุลหรือผู้อื่นในกรณีอุทิศให้ผู้อื่น) ปรารถนาสิ่งใดก็ให้ว่าไป โดยต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม อาทิ เพื่อความสำเร็จต่าง ๆ ให้ธุรกิจการงานราบรื่น มีผลกำไรดี ให้คิดดี พูดดี ทำดีต่อกัน สนับสนุนกัน ขอให้หายเจ็บไข้ได้ป่วย ให้พ้นจากภาวะทุกข์ทั้งหลาย ปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ (ระบุ บอกรายละเอียด) ฯลฯ…นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญ

h85b2eba.jpg

hd34573b.jpg

had79c6f.jpg

h8da4761.jpg