ทำไม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาที่ดาวดึงส์

Spread the love

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ (สวรรค์ชั้นที่ 2) เพื่อแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา พระพุทธองค์ทรงประทับเหนือบัณฑุกัมพลศิลาซึ่งเป็นที่ประทับของพระอินทร์ ทรงแสดงพระอภิธรรมปิฎกตลอด 3 เดือน พุทธมารดาซึ่งไปเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดุสิตได้เสด็จมาฟังธรรมที่ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เมื่อจบพระธรรมเทศนา เทพบุตรพุทธมารดาได้ บรรลุโสดาปัตติผล เมื่อออกพรรษาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในพระคัมภีร์กล่าวว่า มนุษย์จำนวนมหาศาลที่เห็นพระพุทธองค์ในวันนั้น ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ไม่อยากเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า