ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระไตรปิฎ​ก ๙ ชุด พร้อมตู้ (ครั้งที่ ๗) ในวันพ่อแห่งชาติ

Spread the love

โครงการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระไตรปิฎก ๙ ชุด พร้อมตู้ (ครั้งที่ ๗) ในวันพ่อแห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ 

โครงการจัดทำขึ้นเพื่อให้สาธุชนได้มีโอกาสสร้างมหากุศลในวันพ่อแห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๕๕๗โดย ได้รับอนุมัติโครงการทำบุญทอดผ้าป่าฯที่ กษ ๐๕๖/๒๕๕๕ วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๕ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยกำหนดให้มีการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระไตรปิฎก ๙ ชุดพร้อมตู้ ถวายเจ้าคณะอำเภอองครักษ์ (พระราชสิทธิวราจารย์ หรือ เจ้าคุณอุดมทรัพย์) วัดประสิทธิเวช คลอง๑๕ อ.องครักษ์จ.นครนายกเพื่อให้ท่านสาธุชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้ง จังหวัดต่างๆ ได้มีโอกาสสร้างมหากุศลในครั้งนี้ ทำบุญพระไตรปิฎก ๑ ชุดพร้อมตู้ ๒๐,๐๐๐ บาท หรือตามศรัทธากำหนดการทำบุญทอด ผ้าป่าสามัคคีสร้างพระไตรปิฎก ๙ ชุดพร้อมตู้ในวันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น.ณ วัดประสิทธิเวช คลอง ๑๕ อ.องครักษ์ จ.นครนายก (วัดประสิทธิเวชเป็นวัดที่จัดประชุมพระสังฆาธิการทั่วประเทศหลายครั้งในทุกปี จึงเป็นโอกาสดีที่พระไตรปิฎกพร้อมตู้จะถูกเผยแพร่ไปทั่วประเทศแด่หมู่สงฆ์)

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถทำบุญโอนเงินไปที่ ชื่อบัญชี “สร้างพระไตรปิฎก๙ ชุดกระทำการแทนโดย รศ. มานพ ตันตระบัณฑิตย์ และ ผศ. อภิชาติ สนธิสมบัติ”เลขที่บัญชี 307-254578-3(ออมทรัพย์) ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) 0307 สาขาคลอง 6 (ธัญบุรี) 

ราย ละเอียดสอบถามได้ที่ รองศาสตราจารย์ มานพ ตันตระบัณฑิตย์ โทร. ๐๘๙-๐๖๓๓-๘๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ โทร. ๐๒-๕๔๙-๓๖๖๖ รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเรือง กาลสศิริศิลป์ โทร. ๐๘๔-๐๑๖๘-๗๓๖

ขอ บารมีคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกได้โปรดดลบันดาลให้ผู้ มีจิตศรัทธาและครอบครัวในการสร้างพระไตรปิฎก ๙ ชุดพร้อมตู้ นี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยจตุรพิธพรชัยคือ อายุ วรรณ สุขะพละ ธนสารสมบัติอันพึงปราถนาในปัจจุบันชาติและได้บังเกิดในภพภูมิเทวดาและมนุษย์ ทุกภพทุกชาติเท่านั้นเพื่อจะได้สร้างบารมีไปสู่แดนพระนิพพานทุกท่านด้วย เทอญฯ

h91091fb.jpg

h13e8232.jpg

haf568c7.jpg