ทอดกฐินสามัคคีปี2556 ณ วัดพระธาตุแสงรุ้ง(ป่าดอยกองมู)

Spread the love

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี๒๕๕๖
เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างพระพุทธรูปปางเปิดโลกจำนวน๘องค์(ขนาดขององค์พระปางเปิดโลกมีความสูงราว๓เมตรเท่ากันทั้งหมด๘องค์)ซึ่งจะหล่อด้วยทองเหลือง เพื่อที่จะนำประดิษฐานยังที่องค์พระธาตุแสงรุ้งทั้งหมด๘ทิศตามรูปแบบขององค์พระธาตุเจดีย์ที่กำลังทำการก่อสร้างขึ้นมาใหม่เป็นรูปทรง๘เหลี่ยม ณ วัดพระธาตุแสงรุ้ง(ป่าดอยกองมู) ๑๘๔หมู่๑๔ บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

หมายกำหนดการ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐น. ร่วมประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคี

ด้วยทางวัดพระธาตุแสงรุ้ง(ป่าดอยกองมู) แต่เดิมเป็นวัดเก่าแก่ที่ถูกรกร้างมายาวนานคาดว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช๙๒๓ปีก่อนในสมัยพระเจ้าพรหมมหาราช ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างทำการฟื้นฟูบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ทั้งเสนาสนะที่พักสงฆ์พร้อมพระบรมธาตุเจดีย์อายุเก่าแก่นับพันปีเพื่อร่วมกันดำรงคงไว้ซึ่งสมบัติของพระศาสนาเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป

ดังนั้นทางวัดจึงใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้ใจบุญร่วมสมทบทุนกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อร่วมกันฟื้นฟูบูรณะปฏิสังขรณ์วัดที่รกรางมายาวนานแห่งนี้ให้ได้เป็นวัดที่รุ่งเรืองอีกครั้งเพื่อมอบเป็นสมบัติพระศาสนาพร้อมน้อมถวายงานเป็นพุทธบูชาเพื่อให้คงอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาสืบต่อไป
ขอความสุขความเจริญความสมปรารถนาทุกประการทั้งทางโลกทางธรรมและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานจงได้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ

ขออนุโมทนาบุญ

คณะศรัทธาวัดพระธาตุแสงรุ้ง(ป่าดอยกองมู)
วัดพระธาตุแสงรุ้ง(ป่าดอยกองมู)
โทร 080-791-5482, 084-320-2612