ต้องการเจ้าภาพถวายโต๊ะหมู่ ๙ ในงานฉลองอาคารปฏิบัติธรรม

Spread the love

เจริญพร ท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
ทางวัดป่าอัมพวโนทยาราม ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา ได้ก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดอบรมนักเรียน นักศึกษา และอบรมประชาชนปฏิบัติธรรมทั่วไป
ทางวัดยังขาดโต๊ะหมู่บูชา ชุด ๙ อยู่ จึงเจริญพรท่านใดต้องการเป็นเจ้าภาพ เชิญติดต่อสอบถามได้เลย โทร.๐๘๕-๑๙๘-๒๙๑๑ (พระมหาธนภัทร อุตฺตมปญฺโญ) เจ้าอาวาสฯ