จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย/เพื่อกา​รศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กชนบท

Spread the love

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย

ให้เด็กนักเรียนศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเกียรติแก้วสามัคคี

ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ด้วยคณาจารย์ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเกียรติแก้วสามัคคี ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ มีความต้องการที่จะจัดหาเครื่องดนตรีไทย ให้นักเรียนในศูนย์ได้ใช้ฝึกหัด รักษาวัฒนะธรรมประเพณีทองถิ่นอีสานใต้ให้ดำรงค์ อยู่สืบต่อไป

ระนาดเอก 1 ตัว ราคา 10,000 บาท

ฆ้องวงใหญ่ 1 ตัว ราคา 12,000 บาท

ระนาดเอก เหล็ก 1 ตัว ราคา 15,000 บาท

กลองทัด 15 นิ้ว 2 ตัว ราคา 10,000 บาท

ตะโพน 1 ตัว ราคา 5,000 บาท

ปี่ในไม้ชิงชัน/ลิ้นปี่ 1 ตัว ราคา 2,000 บาท

รวมเป็นจำนวนเงิน 54,000 บาท

อันว่า พระจันทร์อันมณฑลย่อมโสภณ ในวันเพ็ญปุรณมีเต็มดิถี แลมีฉันใด ขอความปรารถนาของท่านทั้งหลาย จงเข้าไปเต็มฉันนั้นเถิด อนึ่งเหล่าแก้วมณีอันมีนามว่าโชติรส ย่อมยังความปรารถนา ของพระจักรพรรดิราชให้สำเร็จได้ฉันใด ขอความปรารถนาของท่านทั้งหลาย จงเข้าไปฉันนั้นเทอญ.
ติดต่อสอบถามได้ที่ พระครูปลัดทยุตธร ปริญฺญาโณ ผจร.วัดเกียรติแก้วสามัคคี

โทร.082-1000472 080-7777384 หรือรวมบริจาคสมทบได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย
บัญชี พระครูปลัดทยุตธร พะวงษ์ เลขที่ 004-8-36014-9

h17251c6.jpg

h058ecc7.jpg