จอดรถอย่างไรไม่ให้ถูกจับ

Spread the love

เมื่อปริมาณรถยนต์บนท้องถนนมีมากขึ้น ย่อมมีปัญหาเรื่องที่จอดรถตาม ทุกวันนี้ที่จอดรถหายาก ทำให้มีการฝ่าฝืนจอดรถในที่ห้ามจอดกันมากขึ้น โดย พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ กำหนดห้ามจอดรถตามมาตรา 57 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถบนทางเท้า บนสะพานหรือในอุโมงค์ ในทางร่วมทางแยก หรือในระยะ 10 ม. จากทางร่วมทางแยก ในทางข้าม หรือในระยะ 3 ม. จากทางข้าม ในเขตที่มีเครื่องหมายห้ามจอด ระยะ 3 ม. จากท่อน้ำดับเพลิง ระยะ 10 ม. จากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร ในระยะ 15 ม. จากทางรถไฟผ่าน ซ้อนกันกับรถอื่นที่จอดอยู่ก่อนแล้ว ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ หรือในระยะ 5 ม. จากปากทางเดินรถ ระหว่างเขตปลอดภัยกับขอบทาง หรือในระยะ 10 ม. นับจากปลายสุดของเขตปลอดภัยทั้งสองข้าง ในที่คับขัน ในระยะ 15 ม. ก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทางและเลยเครื่องหมายไปอีก 3 ม. ในระยะ 3 ม. จากตู้ไปรษณีย์ และในลักษณะกีดขวางการจราจร นอกจากนี้มาตรา 58 ระบุว่า การจอดรถในทางเดินรถที่ผู้ขับขี่ไม่อาจอยู่ควบคุมรถนั้น ต้องหยุดเครื่องยนต์และห้ามล้อรถนั้นไว้ การจอดรถในทางเดินรถที่เป็นทางลาดหรือชัน จะต้องหันล้อหน้าของรถเข้าขอบทาง เพื่อป้องกันไม่ให้รถไหลลงมากีดขวางการจราจร จนรถติดขัด ฝ่าฝืนทั้ง 2 มาตรา มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท.