งานบุญพระกรรมฐาน ผ่าตัดต้อกระจก 150 คน ผ้าป่าภิกษุอาพาธ สร้างอาคารโรงเรียน 25 กุมภาพันธ์ 2561

Spread the love
h52e8ec4.jpeg