คำอธิษฐาน เมื่อจบของต่าง ๆ ถวายพระ

Spread the love

” สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ ฯ ” 

ทานของเราให้ดีแล้วหนอ ขอจงเป็นเครื่อง นำมาซึ่งความสิ้นไป แห่งอาสวะกิเลส