คำลาข้าวพระพุทธ

Spread the love

” เสสัง มังคะลัง ยาจามิ ฯ ” 

ข้าพเจ้า ขอคืนเศษ อันเป็นมงคลนี้ ข้าพเจ้า ขอภัตต์ที่เหลือ ที่เป็นมงคลด้วยเถิด