คำกล่าวลาข้าวพระพุทธ

Spread the love

เสสัง มังคะลัง ยาจามิฯ 

ข้าพเจ้าขอคืนเศษอันเป็นมงคลนี้ ข้าพเจ้าขอภัตต์ที่เหลือที่เป็นมงคลด้วยเถิด