คาถาป้องกันผี

Spread the love

ตั้งนะโม ๓ จบแล้วสวด

แบบที่ ๑

นะโมพุทธายะ มะพะ ทะนะ ภะ กะ สะ จะ
สัพเพทวาปีสาเจวะ อาฬะวะกาทะโยปิยะ
ขัคคัง ตาละปัตตัง ทิสวา สัพเพยักขา
ปะลายันติ สักกัสสะ วะชิราวุธัง
เวสสุวัณณัสสะ คะธาวุธัง
อะฬะวะกัสสะ ทุสาวุธัง
ยะมะนัสสะ นะยะนาวุธัง
อิเมทิสวา สัพเพยักขา ปะลายันติ

แบบที่ ๒

พุท ธัง กันจะ ธรรมมัง กันจะ สังฆัง กันจะ นะระ นะจะ
พุทธะ คุณณัง ธรรมมะ คุณณัง สังฆะ คุณณัง
พุท โธ ภัณ ทะนะ จิตตัง ธรรมโม ภัณ ทะนะ จิตตัง สังโฆ ภัณ ทะนะ จิตตัง
เอวัง อายุตโต โส ตะลา อิติกันนะ อิติ กันนา

แบบที่ ๓ 

พุทโธ อะระหัง พุทธังรักษา
ธัมโม อะระหัง ธัมมังรักษา
สังโฆ อะระหัง สังฆังรักษา
ภูตผีทั้งหลาย คิดร้ายตัวข้า อะนันตา สูญเปล่า

แบบที่ ๔

เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว
ท่อง ๓ เที่ยว

แบบที่ ๕

เวสสะ พุสะ
ระหว่างภาวนาระลึกถึงท้าเวสสุวรรณทั้งสี่องค์

ใช้สวดภาวนาเมื่อเกิดความกลัวผีขึ้นมา วิญญาณจะไม่มารบกวนเข้าใกล้