ความอัศจรรย์ของพระธรรมคำสอน โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

Spread the love
hf56adad.jpg

ทำคนโง่ ให้ฉลาด สามารถ อาจหาญ
ทำคนหลง ให้หายหลงมัวเมา
ทำคนโกรธ ให้หายโกรธ
ทำโจรผู้ร้าย ให้เป็นพระอรหันต์
ทำคนโลภ ให้หายโลภ
ทำคนเห็นแก่ตัว ให้เสียสละ
ทำคนยากจน ให้เป็นคนร่ำรวย
ทำคนขี้เหร่ ให้สวย
ทำคนตระกูลต่ำ ให้ไปเกิดในตระกูลสูง
ทำคนมีโรค ให้หายโรค อายุยืนยาวนาน 

ทำคนไม่มีบริวาร ให้มีบริวาร
ทำคนแตกแยก ให้รักสามัคคี
ทำคนให้กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
ทำคนให้ทำหน้าที่ได้เรียบร้อย
ทำประเทศชาติให้มั่นคง เมื่อคนลดคอรัปชั่น
ทำสังสารวัฏฏ์ให้สั้นลง
ทำคนให้เลิกอบายมุขทุกชนิดได้ เมื่อมองเห็นโทษ
ทำคนไม่ให้ตกไปสู่อบายภูมิ เป็นสัตว์นรก เปรต อสูรกาย เดรัจฉาน
ทำคนให้เป็นมนุษย์ ผู้มีใจสูง ใจประเสริฐ
ทำคนให้เป็นกัลยาณชน ผู้มีน้ำใจอันงาม 

ทำคนให้เป็นเทวดา นางฟ้า มีวิมานทิพย์ บริวารทิพย์ และอาหารที่เป็นทิพย์
ทำคนให้เป็นพรหม เป็นอรูปพรหม
ทำคนให้เป็นพระโพธิสัตว์
ทำคนให้เป็นปัจเจกพุทธเจ้า
ทำคนให้เป็นพระพุทธเจ้า จำพวกต่าง ๆ
ทำคนผู้มีทุกข์โศกเศร้า ให้หายจากความทุกข์โศกเศร้า
ทำคนสิ้นหวัง ให้มีความหวังใหม่ในชีวิต
ทำคนให้รู้จักแก้ปัญหาชีวิตเป็น แก้ถูกจุด
ทำคนให้มีคุณค่า มากกว่าสัตว์เดรัจฉาน
ทำคนให้น้ำไม่ท่วม ไฟไม่ไหม้ ลมไม่พัด แผ่นดินไม่ไหว

ที่มา : www.jarun.org