คติประจําใจภาษาอังกฤษที่น่าจดจ​ำ

Spread the love

“If you tell the truth, you don’t have to remember anything.” แปลว่า “หากคุณพูดความจริง ,คุณไม่จำเป็นต้องจดจำสิ่งใดอีก” โดย Mark Twain

“Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.”แปลว่า “ใช้ชีวิตราวกับว่าคุณจะตายพรุ่งนี้ . เรียนรู้ราวกับว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป. โดย Mahatma Gandhi

“It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not.” แปลว่า “มันดีกว่าในการเกลียดสิ่งที่คุณเป็นแทนที่จะรักในสิ่งที่คุณไม่ได้เป็น” โดย André Gide, Autumn Leaves

“There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.” แปลว่า “มีเพียงสองวิธีในการใช้ชีวิตของคุณ . อย่างแรกคือคิดว่าไม่มีสิ่งมหัศจรรย์ . อีกทางหนึ่งคือคิดว่าทุกสิ่งคือเรื่องมหัศจรรย์” โดย Albert Einstein

“A wise man will make more opportunities than he finds.” แปลว่า “คนฉลาดคือผู้ที่สร้างโอกาสได้มากกว่าสิ่งที่เจอ” โดย Francis Bacon

“Never tell your problems to anyone…20% don’t care and the other 80% are glad you have them.” แปลว่า “อย่าบอกปัญหาของคุณให้ผู้อื่นทราบ … (เพราะ) 20% ไม่ได้สนใจ และอีก 80% ยินดีที่คุณมีปัญหา. โดย Lou Holtz

“If you don’t stand for something you will fall for anything.” แปลว่า “หากคุณไม่อดทนกับบางสิ่ง คุณจะล้มเหลวกับทุกสิ่ง” โดย Malcolm X

“I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.” แปลว่า “ฉันไม่ได้ล้มเหลว ฉันเพียงแค่ค้นพบ 10,000 วิธีที่ไม่ได้ผล” โดย Thomas A. Edison

“For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness.”แปลว่า “ทุกนาทีที่คุณโกรธ คุณต้องศูนย์เสีย 60วินาที แห่งความสุข” โดย Ralph Waldo Emerson

“Not all of us can do great things. But we can do small things with great love.” แปลว่า “ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่. แต่พวกเราทุกคนสามารถทำสิ่งเล็ก ๆ ด้วยความรักที่ยิ่งใหญ” โดย Mother Teresa

“Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.” แปลว่า “ผู้ที่ไม่เคยผิดพลาดคือผู้ที่ไม่เคยทำสิ่งใหม่” โดย Albert Einstein

“But better to get hurt by the truth than comforted with a lie.” แปลว่า ” แต่ถึงกระนั้นการต้องเจ็บปวดจากความจริงยังดีกว่าสบายด้วยการโกหก” โดย Khaled Hosseini

” Forgive your enemies, but never forget their names.” แปลว่า “ให้อภัยแก่ศัตรูของคุณ ,แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขา” โดย John F. Kennedy

“I don’t know the key to success, but the key to failure is trying to please everyone.” แปลว่า “ฉันไม่รู้กุญแจแห่งความสำเร็จ ,แต่กุญแจแห่งความล้มเหลวคือการพยายามทำให้ทุกคนพอใจ” โดย Bill Cosby

“Knowing yourself is the beginning of all wisdom.” แปลว่า “การรู้จักตนเอง คือ จุดเริ่มต้นของภูมิปัญญาทั้งหมด” โดย Aristotle