ขอให้ความช่วยเหลือไถ่ชีวิตโคกร​ะบือ เคสเร่งด่วน

Spread the love
hfe72f1e.jpg

** โครงการนี้เป็นโครงการเพื่อการสะสมบุญ เว้นจากการฆ่าสัตว์ใหญ่ เป็นโครงการต่อยอดชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนธุรกันดาร

www.facebook.com/thaithink.good

h6b50209.jpg